Skip to content

 

 

Generelle vilkår

 1. Brugsvilkår. Brug af denne hjemmeside, herunder alle overordnede, søster- og børnehjemmesider administreret samt understøttet af Sitecore (“hjemmeside”) er underlagt disse brugsvilkår i tillæg til eventuelle supplerende vilkår, der henvises til og hermed indarbejdes heri (“brugsvilkår”). Disse brugsvilkår gælder for enhver person eller ansøgning om hver adgang eller enhver anden brug af hjemmesiden med enhver enhed eller i enhver form (“du” eller “din”). Du må ikke, og vil straks afbryde enhver brug eller adgang til hjemmesiden, hvis du ikke anerkender og fuldt ud accepterer brugsvilkårene.

 2. Fortrolighed. Din brug og adgang til hjemmesiden er underlagt Sitecores fortrolighedspolitik, som findes her: http://www.sitecore.com/legal/privacy-policy.aspx. Du anerkender og accepterer, at internet-transmissioner ikke er fuldstændig private eller sikre, og at enhver meddelelse, der sendes eller modtages af dig på hjemmesiden kan blive opfanget.

 3. Sikkerhed og adgangskoder. Hjemmesiden kan kræve oprettelse af en konto for at få adgang til de fulde tjenester. Du er ansvarlig for fortroligheden af de adgangskoder, der bruges til at logge ind på hjemmesiden. Hvis du har givet legitimationsoplysninger for at få adgang til eller autentificere hjemmesiden via tredjepartshjemmesider såsom Facebook eller LinkedIn, accepterer du, at (a) du vil overholde eventuelle vilkår og betingelser, der kræves af sådanne tjenester, (b) Sitecore ikke er ansvarlig for sikkerheden af din adgangskode, legitimationsoplysninger, eller andre personlige oplysninger, der opbevares eller gives af sådanne tjenester, og (c) du giver Sitecore tilladelse til at bruge eventuelle oplysninger fra sådanne tjenester til at levere hjemmesiden til dig.

 4. Begrænsninger i din brug. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du, at: 
  1. Du vil ikke sende eller offentliggøre indhold, der indeholder skadelig kode, virus, malware eller anden lignende software eller programmer, der vil skade eller begrænse driften af enhver computer eller telekommunikationsenhed.
  2. Du vil ikke bruge Sitecore til at udgive dig selv for en anden person eller enhed.
  3. Du vil ikke bruge Sitecore til spam, phishing eller lignende aktivitet.
  4. Du vil ikke sende eller offentliggøre indhold, der anses som fortroligt og/eller personlige oplysninger, der tilhører enhver anden person eller enhed.
  5. Du vil ikke bruge Sitecore til at sælge eller distribuere ulovlige og forfalskede produkter.
  6. Du vil ikke bruge Sitecore til indsamling af oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke.
  7. Du vil ikke forstyrre eller afbryde leveringen af Sitecore.
  8. DMCA-kontra-anmeldelsesprocedure. Efter at have modtaget en anmeldelse om påstået krænkelse, vil Sitecore fjerne eller deaktivere adgang til materialet, der påstås at være krænkende eller som påstås at være genstand for krænkende aktivitet. Samtidig vil Sitecore give projektadministrator(er) af det berørte projekt eller leverandøren af det berørte materiale en kopi af anmeldelsen. Administratoren af et berørt projekt eller leverandøren af berørt materiale kan indgive en kontra-anmeldelse i henhold til §§ 512(g)(2) og (3) af Digital Millennium Copyright Act. Du bedes være opmærksom på, at du kan blive holdt ansvarlig for erstatning, hvis du giver væsentlige vildledende og falske oplysninger i henhold til føderal lovgivning i kontra-anmeldelsen. Når vi modtager en kontra-anmeldelse, kan vi genindsætte det pågældende materiale. For at indgive en kontra-anmeldelse til os, skal administratoren af en berørt hjemmeside eller leverandøren af det berørte materiale indsende en skriftlig meddelelse (med post eller, når underskrevet digitalt, via e-mail), som indeholder de punkter, der er angivet nedenfor. For at fremskynde vores evne til at behandle din kontra-anmeldelse, skal du bruge følgende format (herunder afsnitsnumre):
   1. Identificér fjernet materiale. Identificér det materiale, som Sitecore har fjernet, eller hvortil Sitecore har deaktiveret adgang og det sted, hvor materialet blev vist før det blev fjernet eller adgang til det blev deaktiveret.
   2. Kontaktoplysninger. Angiv dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, og en erklæring om, at du giver samtykke til jurisdiktionen tilhørende den føderale distriktsdomstol for retskredsen i San Francisco, CA (hvis din adresse er uden for USA, for enhver retskreds hvor Sitecore kan findes), og at du vil acceptere forkyndelse fra den person, der indgav den første anmeldelse om krænkelse eller en repræsentant for en sådan person. 
   3. Erklæringskrav. Medtag følgende erklæring i din meddelelse til Sitecore: “Jeg sværger under edsansvar, at jeg i god tro mener, at det fjernede materiale blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller fejlagtig identifikation af det materiale, der skulle fjernes eller deaktiveres.”
   4. Underskrift. Underskriv dokumentet eller forsyn dokumentet med en elektronisk eller digital underskrift i en form, der er acceptabel for Sitecore.
   5. Kontaktperson. Send skriftlig meddelelse til følgende adresse:

    2320 Marinship Way Sausalito, CA 94965
    Telefon: +1 415 380 0600
    Fax: +1 415 380 0730
    E-mail:
    copyright@sitecore.net

    Att.: General Counsel

    Send elektronisk underskrevet meddelelse til dmca@ sitecore.com.

    Ved modtagelse af en kontra-anmeldelse i væsentlig overensstemmelse med DMCA, vil Sitecore straks give den person, der indgav den første anmeldelse om påstået krænkelse en kopi af kontra-anmeldelsen, og Sitecore vil som regel genindsætte det fjernede materiale og ophøre med at deaktivere adgang til det, medmindre Sitecores udpegede repræsentant først modtager meddelelse fra den person, der indgav den oprindelige anmeldelse, om at en sådan person har anlagt sag, der søger en retskendelse vedrørende det fjernede materiale.

     

  9. EVENTUELT MATERIALE, DER HENTES ELLER ANSKAFFES PÅ ANDEN VIS VED BRUG AF HJEMMESIDEN SKER PÅ EGEN RISIKO OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF ET SÅDANT MATERIALE.
  10. INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, HENTET GENNEM ELLER FRA TJENESTEN, UDGØR EN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE VILKÅR, HERUNDER ENHVER ERKLÆRING FRA EN SITECORE-MEDARBEJDER, -PARTNER, -DIREKTØR, -FUNKTIONÆR ELLER -REPRÆSENTANT.
  11. ANSVARSFRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT 9 AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF SITECORE SKAL OMFATTE, UDEN BEGRÆNSNINGER, SITECORES MODER- OG DATTERSELSKABER, PARTNERSELSKABER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG REPRÆSENTANTER.

     

 5. Begrænsninger. Du accepterer ikke at (a) foretage reverse engineering eller forsøge at udlede kildekoden fra eller skabe afledte værker af hjemmesiden, eller enhver del heraf, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til lokal lovgivning og i så fald kun efter forudgående skriftlig meddelelse til hjemmesiden; (b) bruge hjemmesiden i en større kapacitet end identificeret på hjemmesiden; (c) underlicensere, distribuere eller pantsætte hjemmesiden, (d) få adgang til, bruge eller kopiere nogen del af hjemmesiden for direkte eller indirekte at udvikle, fremme eller understøtte ethvert produkt eller enhver tjeneste, der konkurrerer med Sitecore, (e) lease, leje eller kommercielt dele eller på anden måde bruge hjemmesiden med henblik på at levere et servicebureau eller yde tredjepartshosting, applikationsservice-udbydertjenester; (f) fjerne identifikation, patenter, varemærker, ophavsret eller anden meddelelse fra hjemmesiden; (g) forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden eller de relaterede systemer eller netværk; (h) bruge noget navn, mærke eller betegnelse tilhørende Sitecore, eller nogen af dets datterselskaber eller licensgivere eller deres respektive produkter eller tjenester, medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri eller af Sitecore skriftligt;

   

 6. DMCA.
  1. Vores filosofi. Sitecore respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og kræver, at de mennesker, der bruger hjemmesiden gør det samme. Det er vores politik at reagere hurtigt på påstande om misbrug af intellektuel ejendom. Vores procedurer til reaktion på påstået krænkelse af ophavsret er i overensstemmelse med ordlyden foreslået af den amerikanske Digital Millennium Copyright Act, hvis tekst findes på US Copyright Offices hjemmeside http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Bemærk, at du vil være ansvarlig for kompensation (herunder omkostninger og advokatsalærer), hvis du giver væsentlige vildledende og falske oplysninger, når du indgiver eller modsvarer en påstand om krænkelse af ophavsret.
  2. Anmeldelsesproces. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og er tilgængeligt på denne hjemmeside på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, kan du informere Sitecore herom ved hjælp af denne proces:
   1. Identificér ophavsretligt beskyttede værker. Identificér det ophavsretligt beskyttede værk(er), der hævdes at være blevet krænket.
   2. Identificér påstået krænkelse. Identificér det materiale, som hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgang skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger til at give Sitecore mulighed for at lokalisere materialet på hjemmesiden (f.eks. URL).
   3. Kontaktoplysninger. Giv os dine kontaktoplysninger såsom navn, postadresse, telefonnummer og, hvis det er tilgængeligt, en e-mailadresse, hvor du kan kontaktes.
   4. Erklæringskrav. Medtag følgende erklæringer i din meddelelse til Sitecore: ”Jeg mener i god tro, at brugen af det ovenfor beskrevne materiale på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller ved lov. Oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, og under edsansvar, erklærer jeg, at jeg er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.”
   5. Underskrift. En fysisk, elektronisk eller digital underskrift i en form, der er acceptabel for Sitecore, af en person bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket.
   6. Meddelelse. Send skriftlig meddelelse til den følgende kontaktperson:

    2320 Marinship Way Sausalito, CA 94965
    Telefon: +1 415 380 0600
    Fax: +1 415 380 0730
    E-mail:
    dmca@sitecore.net

    Att.: Juridisk afdeling

    Send elektronisk underskrevet meddelelse til dmca@ sitecore.com. 

 7. Varemærker. Sitecore er generelt ude af stand til at vurdere berettigelsen af varemærketvister fordi varemærkerettigheder kan være baseret på registrering eller ikke-registreret, civilretlig brug, eksisterer kun for visse kategorier af varer eller tjenester og kan afvige internationalt. Derfor forventer Sitecore, at du løser varemærketvister med projektadministrator(er) i stedet for at bruge Sitecore som mellemmand.

   

 8. Ophør. Sitecore kan til enhver tid ophøre med at levere adgang til hjemmesiden uden varsel uanset årsag efter Sitecores skøn. Du skal sørge for, at din brug er inden for brugsgrænserne fastlagt af Sitecore for at gøre brug af uafbrudt tjeneste. Du forstår, at Sitecore kan begrænse en aktivitet, hvis du når brugsgrænsen for en sådan aktivitet.

   

 9. Ændring af vilkår. Sitecore forbeholder sig ret til at ændre brugsvilkårene til enhver tid. Ændringer af brugsvilkårene træder i kraft med det samme og finder anvendelse ved din fortsatte adgang til eller brug af hjemmesiden.

   

 10. ANSVARSFRASKRIVELSE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT: 
  1. DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER”- OG “SOM TILGÆNGELIG”-BASIS. SITECORE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.
  2. SITECORE VIL BESTRÆBE SIG PÅ AT VEDLIGEHOLDE TJENESTEN, MEN, SITECORE ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, TAB AF DATA, OPLYSNINGER, OMSÆTNING, ELLER ANDEN SKADE TIL FORRETNING SOM FØLGE AF FORSINKELSER, AFBRYDELSE AF HJEMMESIDE, FEJLLEVERING ELLER MANGLENDE LEVERING AF OPLYSNINGER, BEGRÆNSNING AF ELLER MANGLENDE ADGANG, PROGRAMFEJL ELLER ANDRE FEJL, URETMÆSSIG BRUG PÅ GRUND AF DIN DELING AF ADGANG TIL TJENESTEN, ELLER ANDEN INTERAKTION MED TJENESTEN. DU ER ANSVARLIG FOR AT VEDLIGEHOLDE OG SIKKERHEDSKOPIERE DINE DATA OG OPLYSNINGER, DER KAN LIGGE PÅ TJENESTEN. SITECORE GARANTERER IKKE, AT:
   1. TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE SPECIFIKKE KRAV;
   2. TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI;
   3. DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE;
   4. KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET KØBT MATERIALE ELLER SOM DU HENTER VIA HJEMMESIDEN VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER; ELLER
   5. FEJL PÅ HJEMMESIDEN VIL BLIVE RETTET.

 11. ANSVARSBEGRÆNSNING. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT SITECORE IKKE ER ANSVARLIG FOR ERSTATNING FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER SAMT AFSKRÆKKENDE ERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM SITECORE ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER) SOM FØLGE AF:
  1. BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN;
  2. OMKOSTNINGER TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER KØBES ELLER INDHENTES ELLER MEDDELELSER, DER MODTAGES ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS GENNEM ELLER FRA HJEMMESIDEN;
  3. UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA;
  4. UDTALELSER ELLER ADFÆRD AF TREDJEPART PÅ HJEMMESIDEN; ELLER
  5. ALLE ANDRE ANLIGGENDER FORBUNDET MED HJEMMESIDEN.
    
 12. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

  NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER. DERFOR KAN NOGLE AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG OG GÆLDER KUN I DET OMFANG TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV(E).
   

 13. Eksportkontrol. Sitecores software, tjenester og materialer på denne hjemmeside er omfattet af amerikanske og internationale handels- og eksportkontrol-love. Du accepterer at overholde alle sådanne love.
   
 14. Gældende lov og proces. Den engelske version af denne aftale skal anvendes ved fortolkning og anvendelse af bestemmelserne heri. Hvis du bor i USA, giver du uigenkaldeligt samtykke til enekompetence og værneting tilhørende de statslige og føderale domstole i San Francisco County i Californien i overensstemmelse med lovgivningen i staten Californien. Hvis du bor uden for USA, giver du uigenkaldeligt samtykke til enekompetence og værneting tilhørende Københavns Byret, Danmark i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Dette afsnit gælder uden hensyntagen til lovvalgsprincipper og udelukker FN-konventionen om aftaler for internationale løsørekøb og Uniform Computer Information Transaction Act. I enhver handling for at håndhæve denne aftale, skal den vindende part være berettiget til omkostninger og advokatsalærer.

 15. Aftale. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne hertil vedrørende aftalens genstand, og enhver og alle hidtil eksisterende skriftlige eller mundtlige aftaler mellem parterne hertil er udtrykkeligt annulleret. Denne aftale kan ikke overdrages, overføres eller underlicenseres af dig medmindre du har indhentet forudgående skriftlig samtykke. Enhver overskrift, billedtekst eller afsnitstitel i denne aftale er kun indsat for bekvemmelighed og definerer eller forklarer på ingen måde et afsnit eller en bestemmelse heraf. Sitecore forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige brug af hjemmesiden for enhver bruger til enhver tid. 

Supplerende vilkår

 1. Hjemmeside og brugerindhold. Med henblik på de følgende hjemmesideadresser, herunder eventuelle børnehjemmesider, skal disse supplerende brugsvilkår føjes til brugsvilkårene for sådanne hjemmesideadresser (“brugsvilkår”). Du kan sende eller offentliggøre indhold, forslag, anmodninger om forbedringer, anbefalinger eller anden feedback skabt af dig (“brugerindhold”). Du ejer brugerindhold og du tildeler hermed Sitecore en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende, overdragelig, underlicensérbar, uigenkaldelig, permanent licens til at bruge, kopiere (helt eller delvist), ændre, vise i enhver form, der nu kendes eller herefter udvikles, distribuere, og lave afledte værker af, bl.a. ved at indarbejde ethvert produkt eller en tjeneste, der ejes af Sitecore, ethvert brugerindhold, som du leverer forbundet med et produkt eller en tjeneste, der ejes af Sitecore. Du er eneansvarlig for brugerindhold og konsekvenserne af dets transmission eller offentliggørelse. Sitecore kan screene det indhold, der sendes eller offentliggøres via Sitecore ved hjælp af automatiserede scripts, og du giver hermed samtykke til en sådan screening af Sitecore. Sitecore forbeholder sig ret til at fjerne eller blokere adgangen til ethvert indhold, der overtræder disse brugsvilkår, er ulovlig eller på anden måde stødende efter Sitecores eget skøn. Sitecore har ret til, efter eget skøn, at nægte offentliggørelse af eller fjerne fra deres systemer, brugerindhold offentliggjort af dig. Sitecore er bemyndiget til at indsætte reklamer i eller henvise til brugerindhold uden din tilladelse.

 2. Yderligere brugsbegrænsninger. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du, at:
  1. Du vil ikke sende eller offentliggøre indhold, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende enhver part.
  2. Du vil ikke sende eller offentliggøre indhold, der er pornografisk og/eller uanstændigt, ulovligt, hadefuldt, som fremmer racisme eller fremmer diskrimination, had på grund af etnicitet, eller eventuelle farlige eller ulovlige aktiviteter.
  3. Du vil ikke sende eller offentliggøre materiale, der nedgør, misbruger, chikanerer, forfølger, truer eller på anden måde krænker privatlivets fred og andre juridiske rettigheder tilhørende andre eller Sitecore herunder enhver af Sitecores direktører, funktionærer, medarbejdere, partnere eller repræsentanter.
  4. Du vil ikke sende eller offentliggøre indhold, der overtræder gældende lokale, statslige, nationale eller internationale love.
  5. Du vil ikke udføre aktiviteter, der bringer Sitecores eventuelle mærker, varemærker, produkter eller tjenester i miskredit.

 3. Forholdet mellem parterne. Du anerkender og accepterer, at denne hjemmeside og din adgang til eller brug af hjemmesiden, herunder indsendelse af ethvert brugerindhold, ikke skal fortolkes som oprettelse af noget arbejdsgiver-medarbejder-, agentur-, joint venture- eller partner-forhold, og at du er en uafhængig tredjepartsleverandør af Sitecore.

 4. Hjemmesidematerialer. Hjemmesiden giver dig adgang til indhold, herunder, men ikke begrænset til fællesskabsblogs, rådgivning, problemlister, referencematerialer og kode ( “hjemmesidematerialet”). Sitecore tildeler dig en begrænset, midlertidig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicensérbar licens til at få adgang til og bruge hjemmesidematerialet i overensstemmelse med alle gældende love og disse brugsvilkår. Ejerskab af Sitecores materiale og alle verdensomspændende rettigheder, adkomst og interesse i og til enhver intellektuel ejendom forbundet med Sitecores materiale skal alene og udelukkende forblive med Sitecore eller de respektive ejere af sådanne intellektuelle ejendomme. 


  Retningslinjer for brug af varemærker

Vores officielle virksomhedsnavn er “Sitecore Corporation A/S”, et dansk selskab med lokale helejede datterselskaber rundt om i verden, hvor vi driver forretning. Vi omtales oftest som “Sitecore”, da dette er både vores virksomhedsnavn og vores varemærke for varer og tjenester. Sitecore har opnået værdifulde rettigheder gennem korrekt og kontinuerlig brug af sine varemærker. Overholdelse af disse retningslinjer vil bidrage til at bevare integriteten af vores mærker og bevare deres værdi.

Hvad er et varemærke?

Et varemærke er et ord, navn, symbol, enhed, design eller en sætning, der adopteres og anvendes af Sitecore til at identificere sine varer og tjenester og til at adskille dem fra andres varer og tjenester. Varemærker, også kendt som mærker, er normalt afmærket med enten et ™- eller ®-symbol (et ™ betegner et ikke-registreret varemærke og et ® betegner et registreret varemærke). Sitecore ejer mange forskellige varemærker, hvoraf nogle er angivet nedenfor. Alle rettigheder til Sitecores varemærker er forbeholdt. 

Sitecore® og Own the Experience® er registrerede varemærker i USA og andre lande. 

 DU SKAL:

 Følge den aktuelle version af de vedlagte stilretningslinjer for ting såsom konsekvent brug af vores logo (herunder med hensyn til placering, størrelse og frirum) og forholde dig tro mod vores farveskema, foretrukne skrifttype, billedstil og andre designelementer.

Sørge for, at du adskiller Sitecores varemærker fra den omgivende tekst eller baggrund, så de skiller sig ud.

I alle materialer, der viser et af Sitecores varemærker, identificere Sitecore som ejer af varemærket.

Altid bruge den fuldstændige og korrekte stavning og kapitalisering af Sitecores varemærker. Det betyder, at du ikke bør ændre vores varemærker herunder ved at forkorte dem (f.eks. “SC”), indarbejde dem i forkortelser, kombinere dem med et andet ord, symbol eller tal vha. bindestreg (f.eks. “Sitecore-software”), ændre deres stavning, ordsekvens eller skrifttype, eller bruge forkert kapitalisering (f.eks. “sitecore”).

Bruge varemærket som et adjektiv, ikke som et navneord eller verbum, og aldrig i flertal eller som ejestedord. Hensigtsmæssig brug af tagline-mærket omfatter følgende eksempel: “Sitecore er Own the Experience® mærket, der fører an i en revolution i kundeoplevelser.”

Give Sitecore et eksempel på dit markedsføringsmateriale, der indeholder ethvert af Sitecores varemærker

DU SKAL IKKE:

Du skal ikke, uden forudgående tilladelse, bruge Sitecores varemærker.

Du skal ikke fjerne, ændre, fordreje eller modificere Sitecores varemærker, herunder tilføje andre ord til Sitecores varemærker for at skabe nye ord.

Brug ikke Sitecores varemærker eller et mærke, der til forveksling ligner Sitecores, på en måde, der fejlagtigt antyder et forhold eller tilknytning til, sponsorering eller godkendelse af Sitecore Corporation A/S, eller som med rimelighed kan fortolkes til at foreslå, at oplysninger kommer fra, eller repræsenterer Sitecores synspunkter eller meninger eller en medarbejder hos Sitecore.

Du skal ikke linke til et værk skabt af Sitecore som dit eget. Angiv tydeligt, at slutbrugeren forlader din hjemmeside og besøger en af Sitecores hjemmesider.

Brug ikke Sitecores varemærker på en måde, der efter Sitecores mening er vildledende, uretfærdig, ærekrænkende, krænkende, injurierende, nedsættende, ødelæggende, uanstændig eller på anden måde stødende over for Sitecore.

Du skal ikke bruge, registrere eller søge at registrere (i nogen jurisdiktion) noget mærke eller navn, der inkorporerer et af Sitecores varemærker, eller som til forveksling ligner et af Sitecores varemærker. Dette omfatter virksomhedsnavne, produkt- eller tjenestenavne, varemærker, logoer, slogans og sociale medienavne eller brugernavne. Eksempler på forvirrende ens varemærker omfatter stavefejl, fonetiske ækvivalenter eller udenlandske oversættelser af Sitecores varemærker, eller varemærker, der rimer med eller lyder som et af Sitecores varemærker.

Du skal ikke kopiere eller efterligne Sitecores fysiske udseende eller designet af Sitecores hjemmesider, brugergrænseflader, produktemballage eller andet markedsføringsmateriale. Dette gælder for ting såsom vores skrifttyper, farveskema, grafik og andre designelementer forbundet med Sitecore. For eksempel bør din virksomheds webside ikke indarbejde designelementer af eller ligne en af vores Sitecore-websider.

Du skal ikke “indramme” nogen Sitecore-hjemmeside, -webside eller -indhold. Framing er en form for linkning, der giver en slutbruger mulighed for at se en linket webside i en “ramme” på den oprindelige hjemmeside.

Du skal ikke, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i en aftale mellem dig og Sitecore, byde på et af Sitecores varemærker eller enhver variant eller forlængelse heraf som et nøgleord på enhver webbaseret søgemaskine.

Sitecore forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer til enhver tid. Sitecore forbeholder sig også ret til at tilbagekalde tilladelse til eller på anden måde forbyde din brug af Sitecores varemærke, hvis en sådan brug ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer og andre vilkår, som vi fastlægger fra tid til anden. Sitecore er ikke ansvarlig for ethvert tab eller enhver skade forårsaget af ændring af disse retningslinjer.

Hvis du er bekendt med enhver persons eventuelle brug af vores varemærker, som er i strid med disse retningslinjer, bedes du kontakte os på legal@sitecore.net, og informere os om en sådan brug.

Stilretningslinjer

Enhver brug af Sitecores varemærker er kun forbeholdt Sitecore medmindre der er givet skriftlig tilladelse til en prøve og specifikke formål. Sitecore samarbejder ofte med mange andre mærker om at udsende pressemeddelelser, case studies og andre former for markedsføringsmateriale.

Alle anvendelser af Sitecores logo skal være ledsaget af følgende ansvarsfraskrivelse:

Sitecore® er et registreret amerikansk varemærke 

ELLER

Sitecore® og Own the Experience® er registrerede amerikanske varemærker.

 

Brug Sitecores logo uden tagline når dimensioneret mindre end 38 mm eller 1,5 tommer:

1

 

Brug Sitecores logo uden en tagline når dimensioneret større end 38 mm eller 1,5 tommer:

1

 

Undgå følgende misbrug:

1 

Gør passende brug af tom plads mellem logoet og andet materiale eller kanten af en side:

1

 

Brug følgende farvekonfigurationer til eventuelle Sitecore-brandede materialer:

1

 

Tilmeld dig en demo i dag

Se nærmere på Sitecore Experience Platform
+45 70 23 66 60

Om dig