Skip to content

 

Algemene voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van deze website inclusief alle bovenliggende, naastliggende en onderliggende websites beheerd en ondersteund door Sitecore (“Site”) wordt geregeld door deze gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden waarnaar hier wordt verwezen en die hierin zijn vervat (“Gebruiksvoorwaarden”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle personen of applicaties die toegang verkrijgen tot of gebruik maken van de Site met welke apparaat of in welke vorm dan ook (“U” of “Uw”). U zult geen gebruik maken van de Site en u zult de toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk stopzetten indien u de Gebruiksvoorwaarden niet volledig erkent en aanvaardt.

 2. Privacy. Uw gebruik van en toegang tot de Site worden geregeld door het privacybeleid van Sitecore dat hier te vinden is:http://www.sitecore.com/legal/privacy-policy.aspx. U erkent en aanvaardt dat internettransmissies niet compleet privé of beveiligd zijn en dat berichten verzonden of ontvangen door U op de Site onderschept kunnen worden.

 3. Beveiliging en wachtwoorden. De Site kan vereisen dat er een account wordt gemaakt om volledige toegang tot de diensten te kunnen bieden. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden die gebruikt worden om op de Site in te loggen. Indien U gegevens hebt opgegeven om toegang te kunnen krijgen tot de Site of om de Site te verifiëren via derde partij websites zoals Facebook of LinkedIn, erkent u dat (a) u zich zult houden aan de algemene voorwaarden van dergelijke diensten, (b) Sitecore niet verantwoordelijk is voor de beveiliging van uw wachtwoord, gegevens of andere persoonlijke informatie opgeslagen of verstrekt door dergelijke diensten, en (c) U Sitecore toestemming geeft om de door dergelijke diensten verstrekte of opgeslagen gegevens te gebruiken om de Site aan U te kunnen aanbieden.

 4. Beperkingen op uw gebruik. Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat:
  1. U geen inhoud zult overdragen of publiceren die kwaadaardige codes, virussen, malware of enige andere gelijksoortige software of programma’s bevat, welke de werking van een computer of telecommunicatietoestel aantasten of beperken.
  2. U zult Sitecore niet gebruiken om zich als een andere persoon of entiteit voor te doen.
  3. U zult Sitecore niet gebruiken voor spamming, phishing of gelijksoortige activiteiten.
  4. U zult geen inhoud overdragen of publiceren die wordt beschouwd als vertrouwelijk en/of aangemerkt wordt als persoonlijke informatie behorend tot personen of entiteiten.
  5. U zult Sitecore niet gebruiken voor de verkoop of distributie van illegale en vervalste producten.
  6. U zult Sitecore niet gebruiken om informatie over anderen te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
  7. U zult de voorziening van Sitecore niet onderbreken of verstoren.
  8. Tegenkennisgevingsprocedure van DMCA. Na het ontvangen van een kennisgeving van een vermeende inbreuk, zal Sitecore het geschonden materiaal of het materiaal dat onderworpen is aan inbreukmakende activiteit, verwijderen of de toegang daartoe uitschakelen. Tegelijkertijd zal Sitecore de projectbeheerder(s) van het betrokken project of de aanbieder van het betrokken materiaal een kopie van de kennisgeving sturen. De beheerder van een betrokken project of de aanbieder van betrokken materiaal kan een tegenkennisgeving opstellen, overeenkomstig deel 512(g)(2) en (3) van de Digital Millennium Copyright Act. Let op dat u aansprakelijk kunt worden gehouden indien u wezenlijk verkeerde voorstellingen maakt in de tegenkennisgeving, overeenkomstig de federale wet. Wanneer wij een tegenkennisgeving ontvangen, kunnen we het desbetreffende materiaal herstellen. Om een tegenkennisgeving bij ons in te dienen, moet de beheerder van een betrokken site of de aanbieder van betrokken materiaal een schriftelijke kennisgeving verstrekken (via post, nachtelijke post, of wanneer digitaal ondertekend, per e-mail) waarin de hieronder gespecificeerde zaken uiteen worden gezet. Om ons in staat te stellen uw tegenkennisgeving te verwerken, gebruik het volgende format (inclusief paragraafnummers):
   1. Identificeer verwijdert materiaal. Identificeer het materiaal dat Sitecore heeft verwijderd of waartoe Sitecore de toegang heeft uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal eerst te vinden was voordat het werd verwijderd of vóór de toegang daartoe werd uitgeschakeld.
   2. Contactgegevens. Verstrek uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat U akkoord gaat met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank voor het gerechtelijke arrondissement van San Francisco, CA (indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, welk gerechtelijk arrondissement dan ook waar Sitecore te vinden is), en dat U de diensten van de persoon die U in kennis heeft gebracht van de mogelijke inbreuken of de vertegenwoordiger van een dergelijke persoon of instantie aanvaardt.
   3. Verklaringsvereisten. Neem de volgende verklaring op in uw communicaties met Sitecore: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik in goed vertrouwen geloof dat het verwijderde materiaal werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld.”
   4. Handtekening. Onderteken het blad of voeg een elektronische of digitale handtekening toe aan het bericht, in een vorm die aanvaardbaar is voor Sitecore.
   5. Contactinformatie. Verstuur de schriftelijke kennisgeving naar het volgende adres:

    2320 Marinship Way Sausalito, CA 94965
    Telefoon: +1 415 380 0600
    Fax: +1 415 380 0730
    E-mail:
    copyright@sitecore.net

    T.a.v. Juridische adviseur 

    Verstuur digitaal ondertekende communicaties naar dmca@ sitecore.com.

    Na ontvangst van een tegenkennisgeving die in aanzienlijke mate in naleving is van de DCMA, zal Sitecore de persoon die de oorspronkelijk kennisgeving van de vermeende inbreuk onmiddellijk een afschrift van de tegenkennisgeving verstrekken en Sitecore zal over het algemeen het verwijderde materiaal vervangen en de toegang ertoe niet langer uitschakelen, tenzij de aangewezen agent van Sitecore eerder een kennisgeving heeft ontvangen van de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving heeft ingediend, dat de persoon in kwestie een vordering heeft ingediend om een rechtelijk bevel te verkrijgen ten aanzien van het verwijderde materiaal.

     

  9. MATERIAAL GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS GEKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID IS EN DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
  10. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VIA OF VAN DE DIENST EEN GARANTIE VORMT DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN STAAT, INCLUSIEF WELKE VERKLARING DAN OOK DOOR EEN SITECORE WERKNEMER, AANGESLOTENE, BESTUURDER, FUNCTIONARIS OF AGENT.
  11. DE AFWIJZINGEN IN DEZE PARAGRAAF 9 VAN EEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE DOOR SITECORE, ZONDER BEPERKING DE OUDER- EN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN SITECORE, HAAR AANGESLOTENEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN ZAL OMVATTEN.

    

 5. Beperkingen. U gaat akkoord om (a) de broncode niet te reverse-engineeren of proberen af te leiden of afgeleide werken van de Site of een deel daarvan aan te maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de lokale wetgeving en in dat geval, uitsluitend na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Site; (b) de Site niet in een in een grotere capaciteit te gebruiken dan aangegeven op de Site; (c) de Site niet in sublicentie te geven, distribueren of verpanden; (d) geen toegang te krijgen tot de Site, de Site te gebruiken of een deel ervan te kopiëren om direct of indirect producten of diensten te ontwikkelen, promoten of ondersteunen die concurreren met Sitecore; (e) de Site niet te verhuren, commercieel te delen of anderszins te gebruiken met als doel het aanbieden van een servicebureau of het aanbieden van derde partij hosting, diensten als applicatieserviceprovider; (f) geen identificatie, octrooi, handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving te verwijderen van de Site; (g) geen poging te doen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Site of verwante systemen of netwerken; (h) geen naam, merk of aanduiding van Sitecore te gebruiken, of enige van haar aangeslotenen of licentiegevers of hun respectieve producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan hierin of door Sitecore;

   

 6. DMCA.
  1. Onze filosofie. Sitecore respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en vereist dat de gebruikers van de Site dat ook doen. Het is ons beleid om snel te reageren op beweringen van misbruik van intellectuele eigendom. Onze procedures voor het reageren op vermeende inbreuk op auteursrecht komen overeen met de vorm voorgesteld door de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, waarvan de tekst te vinden is op de website van het Amerikaanse Copyright Office http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Let op dat u aansprakelijk zult zijn voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) indien u wezenlijk verkeerde voorstellingen maakt bij het indienen van of verweren tegen een vordering inzake inbreuk op het auteursrecht.
  2. Kennisgevingsproces. Als U van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op deze Site op een manier die inbreuk vormt op auteursrecht, kunt U Sitecore hiervan op de hoogte stellen door middel van dit proces:
   1. Identificeer Auteursrechtelijk werk. Identificeer het auteursrechtelijk werk dat geschonden zou zijn.
   2. Identificeer de vermeende inbreuk. Identificeer het materiaal dat zou zijn geschonden of dat onderwerp is van inbreukmakende activiteit dat verwijdert dient te worden, of waartoe de toegang uitgeschakeld dient te worden, evenals de informatie dat redelijk toereikend is om Sitecore in staat te stellen om het materiaal op de Site te vinden (bv. een URL).
   3. Contactgegevens. Verstrek ons Uw contactgegevens zoals naam, postadres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop u te bereiken bent.
   4. Verklaringsvereisten. Neem de volgende verklaringen op in uw communicaties met Sitecore: “Ik geloof in goed vertrouwen dat het gebruik van het hierboven beschreven materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet. De informatie in de melding is nauwkeurig en op straffe van meineed verklaar ik de eigenaar van het auteursrecht te zijn of verklaar ik bevoegd te zijn om namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermoedelijk is geschonden, te handelen.”
   5. Handtekening. Een fysieke, elektronische of digitale handtekening, in een vorm die aanvaardbaar is voor Sitecore, van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermoedelijk is geschonden.
   6. Kennisgeving. Verstuur de schriftelijke kennisgeving naar de volgende contactinformatie:

    2320 Marinship Way Sausalito, CA 94965
    Telefoon: +1 415 380 0600
    Fax: +1 415 380 0730
    E-mail:
    dmca@sitecore.net

    T.a.v. Juridische afdeling

    Verstuur digitaal ondertekende communicaties naar dmca@ sitecore.com.

 7. Handelsmerken. Sitecore is over het algemeen niet in staat om de verdiensten van handelsmerkgeschillen te beoordelen, omdat handelsmerkrechten gebaseerd kunnen zijn op registratie of gebruik van common law, of mogelijk alleen bestaan voor bepaalde categorieën van goederen of diensten en internationaal kunnen verschillen. Daarom verwacht Sitecore dat u handelsmerkgeschillen direct met de projectbeheerder(s) oplost, in plaats van Sitecore in te zetten als tussenpersoon.

 8. Beëindiging. Sitecore kan de toegang tot de Site te allen tijde, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van Sitecore, beëindigen. U moet ervoor zorgen dat uw gebruik binnen het verbruikslimiet voorschreven door Sitecore valt om ononderbroken service te verkrijgen. U begrijpt dat Sitecore een activiteit kan beperken, als u het Verbruikslimiet overeenkomend met een dergelijke activiteit hebt bereikt.
   
 9. Wijziging van voorwaarden. Sitecore behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden gaan onmiddellijk van kracht en zijn van toepassing op Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Site.
   
 10. AFWIJZING VAN GARANTIE. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:
  1. UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP UW EIGEN RISICO IS. DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. SITECORE WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE VORM DAN OOK, AF, HETZIJ IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
  2. SITECORE REDELIJKE INSPANNINGEN ZAL LEVEREN OM DE DIENST TE HANDHAVEN, SITECORE IS ECHTER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE AAN ZAKEN ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, SITEONDERBREKING, VERKEERDE OF NIET-LEVERING VAN INFORMATIE, BEPERKING OF VERLIES VAN TOEGANG, BUGS OF ANDERE FOUTEN, ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VANWEGE UW GEDEELDE TOEGANG TOT DE DIENST OF ANDERE INTERACTIE MET DE DIENST. U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET BEHEREN EN HET MAKEN VAN RESERVEKOPIEËN VAN UW GEGEVENS EN INFORMATIE DIE TE VINDEN ZIJN OP DE DIENST. SITECORE GARANDEERT NIET DAT:
   1. DE DIENST ZAL VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN;
   2. DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, BEVEILIGD OF STORINGSVRIJ ZAL ZIJN;
   3. DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN;
   4. DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR UW VIA DE SITE, ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN; OF
   5. FOUTEN OP DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. U VERKLAART UITDRUKKELIJK TE BEGRIJPEN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN DAT SITECORE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLAIRE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS SITECORE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG VAN:
  1. HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN;
  2. DE KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SITE;
  3. ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF AANPASSING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS;
  4. VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE SITE; OF
  5. ENIG ANDER MATERIAAL MET BETREKKING TOT DE SITE.

    

 12. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

  SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DIENOVEREENKOMSTIG HOEVEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING TE ZIJN OP U EN ZIJN ENKEL VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT.

 13. Exportcontrole. Sitecore’s software, diensten, en het materiaal op de Site zijn onderworpen aan de Amerikaanse en internationale handels- en exportwetten. U gaat ermee akkoord om dergelijke wetten na te leven.
   
 14. Heersend recht en proces. De Engelse versie van deze Overeenkomst wordt gebruikt bij de interpretatie en toepassing van de hierin vervatte bepalingen. Indien U woonachtig bent in de Verenigde Staten, stemt U onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en locatie van de staats- en federale rechtbanken gevestigd in San Francisco County van California, in overeenstemming met de wetten van de Staat van Californië. Indien U woonachtig bent buiten de Verenigde Staten, stemt U onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en locatie van de rechtbank van Kopenhagen, Denemarken in overeenstemming met de wetten van Denemarken. Deze alinea is van toepassing zonder verwijzing naar de principes van strijdige wetgeving en sluit het VN Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transaction Act uit. Bij elke actie om deze Overeenkomst uit te voeren, zal de winnende partij recht hebben op kosten en advocatenhonoraria.

 15. Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de betreffende partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die tot nu toe hebben bestaan tussen de partijen worden bij deze uitdrukkelijk beëindigd. Deze Overeenkomst is niet overdraagbaar, toewijsbaar of sublicentieerbaar door u zonder voorgaande schriftelijke toestemming. Enige kop, onderschrift of titel vervat in deze Overeenkomst wordt alleen opgenomen voor het gemak, en definieert of licht op geen enkele manier enige paragraaf of bepaling hiervan toe. Sitecore behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van de Site door een gebruiker te allen tijde te beëindigen. 

Aanvullende voorwaarden

 1. Site- en Gebruikersinhoud. Voor de volgende Site-adressen, inclusief enige onderliggende websites, zullen deze aanvullende gebruiksvoorwaarden worden toegevoegd aan de Gebruiksvoorwaarden van dergelijke Site-adressen (“Gebruiksvoorwaarden”). U kunt inhoud, suggesties, verzoeken om verbeteringen, aanbevelingen of andere feedback gecreëerd door U (“Gebruikersinhoud”) overdragen of publiceren. U bent eigenaar van Gebruikersinhoud en u hierbij verleent u aan Sitecore een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie voor het gebruiken, kopiëren (geheel of gedeeltelijk), wijzigen, weergeven in welke vorm nu bekend of hierna ontwikkeld, verspreiden, en het maken van afgeleide werken ervan, onder meer door de integratie in producten of diensten die eigendom zijn van Sitecore, van elke Gebruikersinhoud die door U verstrekt is in het kader van producten of diensten die eigendom zijn van Sitecore. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud en de gevolgen van de transmissie of publicatie ervan. Sitecore kan de inhoud die wordt overgedragen of openbaar gemaakt via Sitecore door middel van geautomatiseerde scripts controleren, en u geeft hierbij toestemming aan dergelijke controle door Sitecore. Sitecore behoudt zich het recht voor om enige inhoud die deze Gebruiksvoorwaarden schendt, die onwettig is of anderszins verwerpelijk is, naar eigen goeddunken van Sitecore te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Sitecore heeft het recht om naar eigen goeddunken, de publicatie van Uw Gebruikersinhoud te weigeren of te verwijderen van hun systemen. Sitecore is bevoegd om een advertentie toe te voegen aan of een verwijzing te plaatsen in enige Gebruikersinhoud, zonder Uw toestemming.

 2. Aanvullende gebruiksbeperkingen. Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat:
  1. U geen inhoud zult overdragen of publiceren die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook.
  2. U geen inhoud zult overdragen of publiceren die pornografisch en/of obsceen, onwettig, illegaal of hatelijk is, of racisme of discriminatie bevordert, of hatelijk is gebaseerd op etniciteit, of betrekking heeft op gevaarlijke of illegale praktijken.
  3. U geen materiaal zult overdragen of publiceren dat belastert, misbruikt, intimideert, achtervolgt, bedreigt of op andere wijze de privacy en andere wettelijke rechten van anderen of Sitecore schendt, inclusief haar bestuurders, functionarissen, werknemers, aangeslotenen of agenten.
  4. U geen inhoud zult overdragen of publiceren die enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving schendt.
  5. U geen activiteiten zult uitvoeren die merken, handelsmerken, producten of diensten van Sitecore in diskrediet brengen.

 3. Betrekking tussen partijen. U erkent en aanvaardt dat deze Site en uw toegang tot of gebruik van deze Site, inclusief de inzending van enige Gebruikersinhoud, niet mag worden opgevat als het creëren van een dienstverband, agentschap, joint venture of partnerschap en dat u een onafhankelijke derde partij aannemer bent van Sitecore.

 4. Sitematerialen. De Site verleent U toegang tot inhoud, inclusief maar niet beperkt tot community blogs, advies, problemenlijsten, referentiematerialen en code (het “Sitemateriaal”). Sitecore verleent uw een beperkte, tijdelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van het Sitemateriaal in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en deze Gebruiksvoorwaarden. Het eigendom van het Sitecore Materiaal en alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten en belangen in enige intellectuele eigendom met betrekking tot het Sitecore Materiaal, blijft uitsluitend en exclusief bij Sitecore en de respectieve eigenaars van dergelijke intellectuele eigendom. 

Richtlijnen voor gebruik van het handelsmerken

Onze officiële bedrijfsnaam is “Sitecore Corporation A/S”, een Deens bedrijf met volle dochterondernemingen over de hele wereld waar wij actief zijn. We worden meestal aangeduid als “Sitecore”, aangezien dit zowel onze bedrijfsnaam is als ons handelsmerk voor goederen en diensten. Sitecore heeft waardevolle rechten verkregen via behoorlijk en voortdurend gebruik van haar handelsmerken. Naleving van deze Richtlijnen helpt u de integriteit van onze merken en hun waarde te behouden.

Wat is een handelsmerk?

Een handelsmerk is een woord, naam, symbool, apparaat, ontwerp of zin opgenomen of gebruikt door Sitecore om haar goederen en diensten te identificeren en om deze te onderscheiden van de goederen en diensten van anderen. Handelsmerken, ook bekend als merken, worden meestal aangeduid met een ™ of een ® teken (een ™ duidt een ongeregistreerd handelsmerk aan en een ® duidt een geregistreerd handelsmerk aan). Sitecore is eigendom van verschillende handelsmerken, waarvan een aantal hieronder wordt vermeld. Alle rechten op de handelsmerken van Sitecore zijn voorbehouden.

Sitecore® en Own the Experience® zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen. 

WEL DOEN:

Volg de huidige versie van de bijgevoegde Stijlgids voor zaken zoals het consequent gebruik van onze logo (inclusief de plaatsing, grootte en ruimte) en het trouw blijven aan ons (onze) kleurenschema, lettertype, stijl en andere ontwerpelementen.

Zorg ervoor dat u de Sitecore handelsmerken onderscheidt van de omringende tekst of achtergrond, zodat ze opvallen.

In alle materialen die een Sitecore handelsmerk weergeven, identificeer Sitecore als de eigenaar van het handelsmerk.

Gebruik altijd de volledige en goede spelling en hoofdletters van Sitecore handelsmerken. Dit betekent dat u onze handelsmerken niet dient aan te passen door deze af te korten (bv. “SC”), ze op te nemen in acroniemen, ze te combineren of samen te stellen met een ander woord (bv. “Sitecore-software”), symbool of cijfer, hun spelling, woordvolgorde of lettertype te veranderen of de verkeerde hoofdletters te gebruiken (bv. “sitecore”).

Gebruik het handelsmerk als adjectief, niet als zelfstandig naamwoord of werkwoord, en nooit in het meervoud of in bezittelijke vorm. Juist gebruik van het tagline-merk omvat het volgende voorbeeld: “Sitecore is het Own the Experience® merk dat leidt tot een revolutie in klantervaringen.”

Verstrek Sitecore een voorbeeld van uw marketingmateriaal dat een Sitecore handelsmerk bevat

NIET DOEN:

Gebruik niet zonder voorafgaande toestemming, de handelsmerken van Sitecore.

Verwijder, verander, vervorm of wijzig de handelsmerken van Sitecore niet, inclusief het toevoegen van andere termen aan de Sitecore handelsmerken om nieuwe woorden te creëren.

Gebruik de Sitecore handelsmerken of een verwarrend gelijksoortig merk niet op een manier dat ten onrechte een relatie of aansluiting impliceert met of een sponsoring of goedkeuring door Sitecore Corporation A/S of die redelijkerwijs kan worden geïnterpreteerd als informatie afkomstig van Sitecore, of die de standpunten of meningen van Sitecore of een werknemer van Sitecore suggereert.

Maak geen link naar een werk van Sitecore als uw eigen werk. Geef duidelijk aan dat de eindgebruiker uw website verlaat en een Sitecore website betreedt.

Gebruik de Sitecore handelsmerken niet op een manier die volgens Sitecore misleidend, oneerlijk, lasterlijk, schendend, minachtend, aantastend, obsceen of anderszins verwerpelijk is tegenover Sitecore.

Gebruik geen merk of naam die een Sitecore handelsmerk bevat of dat verwarrend veel lijkt op een Sitecore handelsmerk, en registreer of probeer deze niet te registreren. Dit omvat bedrijfsnamen, product- of dienstnamen, handelsmerken, logo’s, slogans en social media-namen of -handles. Voorbeelden van verwarrend gelijksoortige handelsmerken zijn spellingsfouten, fonetische equivalenten of buitenlandse vertalingen van Sitecore handelsmerken of handelsmerken die rijmen met of klinken als een Sitecore handelsmerk.

Kopieer of imiteer niet de handelsopmaak van Sitecore of de “stijl en sfeer” van de webpagina’s van Sitecore, haar gebruikersinterfaces, productverpakkingen of andere marketingmaterialen. Dit is van toepassing op zaken zoals ons (onze) lettertype, kleurenschema, afbeeldingen en andere ontwerpelementen geassocieerd met Sitecore. Uw bedrijfswebpagina mag bijvoorbeeld geen ontwerpelementen bevatten van onze Sitecore webpagina’s of lijken op onze webpagina’s.

“Frame” geen Sitecore website, webpagina of inhoud. Framing is een vorm van koppelen waarmee een eindgebruiker een gelinkte webpagina binnen een “frame” kan weergeven op de oorspronkelijke website.

Schrijf het Sitecore handelsmerk of een variant of verlenging daarvan niet in als trefwoord op een webgebaseerde zoekmachine, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een overeenkomst tussen u en Sitecore.

Sitecore behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Richtlijnen te wijzigen. Sitecore behoudt zich tevens het recht voor om de toestemming tot uw gebruik van het Sitecore handelsmerk in te trekken of anderszins te verbieden, indien dergelijk gebruik niet in overeenstemming is met deze Richtlijnen en andere voorwaarden die we van tijd tot tijd opstellen. Sitecore zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door wijziging van deze Richtlijnen.

Als u kennis krijgt van een gebruik van onze handelsmerken in strijd met deze Richtlijnen, neem contact met ons op legal@sitecore.net en breng ons op de hoogte van dergelijk gebruik.

Stijlgids

Elk gebruik van de handelsmerken van Sitecore zijn behouden aan Sitecore, behalve waar schriftelijke toestemming is gegeven voor een voorbeeld en specifiek doel. Sitecore werkt vaak samen met vele andere merken bij het uitgeven van persberichten, case studies en andere vormen van marketingmateriaal.

Alle gebruiken van het Sitecore logo dienen te worden vergezeld met de volgende disclaimer:

Sitecore® is een geregistreerd Amerikaans handelsmerk 

OF

Sitecore® en Own the Experience® zijn geregistreerde Amerikaanse handelsmerken.

Gebruik het Sitecore logo zonder de tagline wanneer het kleiner wordt weergegeven dan 38 mm of 1,5 inches:

s

 

 

Gebruik het Sitecore logo met de tagline wanneer het groter wordt weergegeven dan 38 mm of 1,5 inches.

s

 

Vermijd de volgende misbruiken:

s

 

Maak juist gebruik van de lege ruimte tussen het logo en ander materiaal of de rand van een pagina:

s

 

Gebruik de volgende kleurenconfiguraties voor Sitecore gemerkte materialen:

s

Meteen aanmelden voor een demo

Bekijk alle details op het Sitecore Experience Platform

Over u