Skip to content

Door het gebruik of verder navigeren op deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies door Sitecore. Klik hier voor ons beleid t.a.v. cookies.

SITECORE TRUST CENTER

Sitecore Recruitment Privacy Policy

SITECORE PRIVACYBELEID WERVING EN SELECTIE

Voor het laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

Bij Sitecore kennen wij de waarde van data en het belang ze te beschermen. Daarom willen wij transparant zijn over de informatie die we verzamelen als bestanddeel van Sitecore’s sollicitatie- en wervingsprocedures voor personeel, en de verwerking, opslag en doorgave van die informatie.

Dit Sitecore Privacybeleid Werving en Selectie ('Beleid') definieert:

 • welk soort informatie wij verzamelen (zowel online als offline) tijdens onze sollicitatie- en wervingsprocedure;
 • waarvandaan wij informatie verzamelen;
 • hoe wij die informatie gebruiken en delen;
 • wie toegang heeft tot uw gegevens;
 • hoe grensoverschrijdende gegevensoverdracht is geregeld;
 • hoe wij uw gegevens beveiligen;
 • uw privacyrechten;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen; en
 • updates van dit beleid

In dit beleid verwijzen de woorden 'ons', 'onze', 'we', 'wij' en 'Sitecore' naar Sitecore Holding II A/S, een Deense besloten vennootschap (CVR. nr. 37624071) en onze gelieerde entiteiten wereldwijd.

Voor de uitvoering van dit beleid zijn 'persoonsgegevens' alle informatie waarmee u identificeerbaar bent, direct of indirect.

HET TYPE INFORMATIE DAT WE VERZAMELEN

Sitecore verzamelt informatie, waaronder persoonsgegevens, over u tijdens onze sollicitatie- en wervingsprocedure. Sitecore wordt hierbij beschouwd als een verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op de bescherming van dergelijke persoonsgegevens, waaronder:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • uw cv of levensloop, vaardigheden, ervaring, opleiding, huidige en/of eerdere dienstverbanden, opleidingsgegevens, kwalificaties en scripties;
 • gegevens van het soort functie dat u zoekt of mogelijk zoekt, gewenst salaris en andere voorwaarden betreffende compensatie en beloning;
 • werkvergunning of toelating om te werken in de regio waar u hebt gesolliciteerd;
 • bereidheid te verhuizen of andere voorkeuren;
 • informatie over waar u van de vacature hoorde; en
 • referenties en/of ontvangen informatie uit achtergrondonderzoek (indien van toepassing), waaronder informatie van derden.

De informatie die u Sitecore verstrekt gedurende uw sollicitatie- en wervingsprocedure is vrijwillig en u bepaalt zelf in welke mate u dat doet. Houd er echter rekening mee dat sommige vragen en velden in het kandidaatprofiel van onze online wervingstool verplicht zijn, zoals uw naam en contactgegevens. Als u besluit die informatie niet te verstrekken, kan dit betekenen dat uw sollicitatie niet in aanmerking komt.

Sitecore verlangt geen gevoelige persoonsgegevens zoals geslacht, lengte, gewicht, religie, biometrische of genetische gegevens, levens- of politieke overtuigingen, dan wel financiële gegevens als onderdeel van onze werving of selectie van kandidaten. Wanneer u een handicap hebt en wilt dat Sitecore hiermee rekening houdt, kunt u die informatie verstrekken tijdens het wervingsproces.  Houd er rekening mee dat we in sommige landen informatie opvragen als ras of etniciteit om gelijke kansen te bewaken, zoals kan worden vereist door de lokale wetgeving. We verlangen echter niet dat sollicitanten informatie over ras of etnische herkomst verstrekken. Als u deze informatie verstrekt, zal dit niet zichtbaar zijn in het wervings- of selectieproces.

Voor zover de informatie die u wenst te verstrekken gevoelige persoonsgegevens kan bevatten, zoals ras of etnische herkomst, politieke opvattingen of overtuigingen, religieuze overtuigingen, fysieke of mentale gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, strafbare feiten, lidmaatschap van een vakbond of ondernemingsraad, functie-evaluaties of onderwijsdossiers, geeft u Sitecore uitdrukkelijk toestemming dergelijke gevoelige persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit beleid.

WAARVANDAAN WIJ INFORMATIE VERZAMELEN

Sitecore verzamelt informatie over u (waaronder persoonsgegevens) uit de volgende bronnen:

 • van u persoonlijk. Wanneer u solliciteert en tijdens de sollicitatie, de sollicitatiegesprekken en de selectieprocedure.
 • referenties. We kunnen informatie over u verzamelen als onderdeel van een controle van uw referenties vóór uw indiensttreding. Kandidaten en sollicitanten zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van kennisgeving of toestemming voor Sitecore om informatie te verzamelen en te gebruiken op basis van referenties overeenkomstig dit beleid.
 • van derden. Hiertoe behoren ook dienstverleners voor het uitvoeren van krediet- of achtergrondcontrole (voor zover relevant en toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving) en wervingsbureaus.
 • van de Sitecore website. Bij sollicitatie op een functie via websites van Sitecore moet u zich ervan bewust zijn dat onze websites gebruik maken van online tracking tools, zoals cookies. Meer informatie vindt u in het Sitecore Cookiebeleid.

HOE WIJ DIE INFORMATIE GEBRUIKEN EN DELEN

Sitecore verzamelt, gebruikt, bewaart en verwerkt uw gegevens (inclusief persoonsgegevens) op basis van het legitieme belang voor sollicitatie-, wervings- en uitbestedingsactiviteiten van Sitecore, waaronder:

 • Communicatie. We kunnen contact met u opnemen om u te informeren over vacatures, huidige of toekomstige functies te bespreken en informatie te geven over uw sollicitatie.
 • Beheer van de wervings- en selectie-activiteiten. Hieronder valt een beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses voor het afstemmen op de carrièremogelijkheden bij Sitecore, het opzetten en uitvoeren van gesprekken en assessments of andere activiteiten in verband met organisatieplanning, hulp bij het verkrijgen van een inreisvisum of werkvergunning, voor zover deze vereist zijn.
 • Verificatie van uw informatie. Wij mogen uw gegevens gebruiken om uw identiteit te controleren, dan wel uw achtergrond of referenties te controleren, vóór indiensttreding (voor zover dit is toegestaan op grond van lokale arbeids- of privacywetten).
 • Ontwikkeling van diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van onze wervingsprocessen, websites en andere gerelateerde diensten. Waar mogelijk gebruiken we gebundelde anonieme informatie in samenhang met de ontwikkelingsactiviteiten.
 • Naleving van wet- en regelgeving. Wij mogen persoonsgegevens verkrijgen en openbaar maken zoals vereist door de wet (met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf), gerechtelijke procedures, of om te reageren op openbare of overheidsinstanties, dan wel voor de nationale veiligheid en/of wetshandhaving.
 • Om andere soortgelijke praktijken met betrekking tot sollicitaties en werving van personeel toe te passen:

wanneer u een aangeboden baan bij Sitecore aanvaardt, zal de vergaarde informatie over u tijdens de sollicitatie- en wervingsprocedure bestanddeel worden van uw personeelsdossier.

WIE TOEGANG HEEFT TOT UW GEGEVENS

Sitecore kan uw persoonsgegevens delen binnen de Sitecore-ondernemingsgroep en met onze dienstverleners of andere derden, die nodig kunnen zijn voor de werving van personeel, controle voorafgaand aan het dienstverband, bedrijfsbestuur, verwervingen en wet- en regelgeving.

Wanneer wij uw persoonsgegevens binnen Sitecore, of met bevoegde derden delen, zullen wij eerst verzekeren dat er een reële behoefte voor deze gegevensoverdracht bestaat en alleen de informatie delen die nodig is voor dat specifieke doeleinde. Bevoegde derden zijn bijvoorbeeld wervingsbureaus, auditoren, professionele adviseurs, externe juridische adviseurs, rapportagebureaus voor consumentenkrediet en andere dienstverleners voor werving en selectie. Sitecore vereist contractueel dat dienstverleners en andere bevoegde derden die persoonsgegevens verwerken zich binden aan vertrouwelijkheid. Wij sluiten een contract af met dienstverleners en eisen dat zij uw persoonsgegevens alleen verwerken in verband met het specifieke doel waarvoor ze zijn verstrekt. We verlangen ook van hen dat zij handelen in overeenstemming met dit beleid en dat zij redelijke administratieve, fysieke en technische regelingen gebruiken en handhaven, speciaal ontworpen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

Sitecore heeft een overeenkomst gesloten en uitgevoerd voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens binnen de Sitecore-ondernemingsgroep ("Intragroepsovereenkomst") die de verwerking regelt van uw persoonsgegevens door Sitecore-entiteiten. Deze Intragroepsovereenkomst bevat ook de eisen inzake modelclausules in de Europese Unie voor overdracht van uw persoonsgegevens.

Sitecore is een internationale onderneming met bedrijfsprocessen, bestuursstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Dit betekent dat uw persoonsgegevens intern doorgegeven kunnen worden aan dochterbedrijven en extern aan derden (met inbegrip van partners en dienstverleners) over internationale grenzen heen voor de in dit beleid beschreven doelen. Sitecore draagt gegevens alleen over in overeenstemming met wettelijk goedgekeurde overdrachtsmechanismen die geschikt zijn volgens de toepasselijke wetten gegevensbescherming, met inbegrip van de standaardcontractbepalingen en de Privacy Shield.

Sitecore heeft Jobvite gekozen als ons internationale online managementsysteem voor werving en selectie. Jobvite en zijn servers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over Jobvite en zijn privacybeleid vindt u op: www.jobvite.com/privacy-policy.

HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN

Bij Sitecore kennen wij het belang van data en de noodzaak ze te beschermen. Wij hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, misbruik, wijziging, onopzettelijk verlies of vernietiging.

We beoordelen onze veiligheidsprocedures regelmatig voor behoud van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en bestendigheid van alle gegevens, zowel online als offline. Deze veiligheidsprocedures en maatregelen variëren naar gelang de gevoeligheid van de gegevens die we verzamelen, verwerken en bewaren en de actuele stand der techniek, maar omvatten firewalls, data-encryptie, fysieke toegangscontrole en autorisatieregelingen voor de toegang tot informatie. Sitecore heeft een plan geïmplementeerd voor de reactie op incidenten, met een bedrijfsprotocol dat we volgen in het geval van een datalek. We controleren onze systemen regelmatig op zwakke punten en verzekeren dat wij alleen informatie uitwisselen met personen die deze nodig hebben.

Niettemin is geen enkele website of overdracht via internet volledig veilig. Hoewel we ernaar streven uw gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat ongeautoriseerde toegang, hacken, gegevensverlies of een inbreuk op gegevens nooit zal plaatsvinden, en kunnen we de veiligheid van informatie die u ons verstrekt niet waarborgen.

Wij eisen dat onze externe dienstverleners en partners ermee instemmen de gedeelde informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken om hun verplichtingen na te komen in de overeenkomsten die wij met hen hebben gesloten. Sitecore hanteert interne beleidsregels om te verzekeren dat dergelijke betrokkenen contractueel verplicht zijn maatregelen te nemen voor de bescherming van privacy en beveiliging, die minstens consistent zijn met ons eigen beleid en handelen.

Sitecore bewaart uw persoonsgegevens 3 jaar lang om u in overweging te kunnen nemen voor andere vacatures. Aan het eind van deze periode, of eerder wanneer u uw privacyrechten uitoefent, worden uw persoonsgegevens gewist en veilig vernietigd. Indien nodig en voor zover toegestaan of vereist door de wet, zal Sitecore niet langer benodigde persoonsgegevens wissen en/of anonimiseren. Bewaar daarom een eigen exemplaar van de informatie die u aan ons verstrekt.

UW PRIVACYRECHTEN

U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens via Jobvite oproepen in uw eigen Jobvite account. U kunt uw Jobvite-profiel wissen door contact op te nemen met Jobvite. U kunt ook contact opnemen met recruiting@sitecore.com met andere aanvragen om onjuiste informatie in een sollicitatie te corrigeren, aanpassen of te verwijderen.

Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw locatie, ook nog andere rechten hebben.

Europa

Europese privacywetten kunnen u de volgende aanvullende rechten verlenen, waaronder het recht van toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissen, het recht om verwerking te beperken, het recht op dataportabiliteit en het recht om op zwaarwegende legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sitecore. U kunt een beroep doen op deze rechten door contact op te nemen via privacy@sitecore.com. Wij beoordelen uw aanvraag dan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u aan Sitecore verstrekt of beschikbaar maakt en u moet verzekeren dat deze eerlijk is, waarheidsgetrouw, accuraat en op geen enkele wijze misleidend. U moet ervoor zorgen dat de verstrekte informatie geen materiaal bevat dat obsceen of lasterlijk is, inbreuk maakt op rechten van derden, geen kwaadaardige code bevat en niet anderszins juridisch kan worden vervolgd.

Als u uw toestemming voor of bezwaar tegen bepaalde verwerking intrekt of uw profiel volledig verwijdert, kan het zijn dat Sitecore de sollicitatieprocedure met u niet kan voortzetten.

CONTACT OPNEMEN

Wij beschikken over wervingsteams in de Verenigde Staten, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Singapore en Maleisië. Met vragen over een specifieke sollicitatie kunt u terecht bij recruiting@sitecore.com.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet overeenkomstig dit beleid of uw gespecificeerde voorkeuren zijn gebruikt, dan wel met andere vragen in verband met dit beleid, Sitecore’s privacybeleid of certificering voor de Privacy Shield, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Privacy Team op onderstaand adres of per e-mail aan: privacy@sitecore.com

U kunt schriftelijke aanvragen richten aan onze Chief Legal Officer:

Chief Legal Officer
Sitecore
101 California Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94111
Tel.: +1 415 380 0600
Fax: +1 415 380 0730

Als u vindt dat u niet tijdig of een onbevredigend antwoord van ons op uw vraag of klacht hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de EU gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's).

UPDATES VAN DIT BELEID

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid aanpassen aan nieuwe technologieën, praktijken, wettelijke vereisten of aan veranderingen in onze manier van gegevensverwerking. Wijzigingen van dit beleid zijn van kracht zodra we de herziene versie publiceren op deze website. De sectie "Voor het laatst bijgewerkt" bovenaan dit beleid vermeldt wanneer dit beleid voor het laatst werd aangepast en dient als kennisgeving van de actualisering.

Voor het laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

Vrijgegeven door: Sitecore General Counsel