Skip to content

 

Allmänna villkor


1. Användningsvillkor. Användningen av denna webbplats, inklusive alla överordnade, parallella och underordnade webbplatser, som drivs och stöds av Sitecore (”Webbplatsen”) skall regleras av dessa användningsvillkor jämte alla tillägg som hänvisning görs till och härmed ingår häri (”Användningsvillkoren”). Dessa Användningsvillkor skall gälla varje person eller tillämpning för varje besök eller annan användning av Webbplatsen med någon utrustning eller i varje form (”Du”, ”Din”). Om du inte bekräftar och helt godkänner Användningsvillkoren har du inte rätt till och stängs omedelbart av från åtkomst av Webbplatsen. 

2. Integritet. Din användning och åtkomst av Webbplatsen skall regleras av Sitecores integritetspolicy som återges på: http://www.sitecore.com/legal/privacy-policy.aspx. Du bekräftar och godkänner att överföringar via Internet inte är helt privata eller skyddade och att varje meddelande som du sänder eller tar emot på Webbplatsen kan avlyssnas. 

3. Säkerhet och lösenord. Webbplatsen kan kräva att ett konto skapas för full tillgång till tjänsterna. Du ansvarar för konfidentiell hantering av lösenord för inloggning på Webbplatsen. Om du har anskaffat inloggningsuppgifter för åtkomst eller verifiering av Webbplatsen via tredje parts webbplatser, exempelvis Facebook eller LinkedIn, bekräftar du att (a) du förbinder dig till alla villkor och bestämmelser som krävs av sådana tjänster, (b) Sitecore inte ansvarar för säkerheten för dina lösenord, inloggningsuppgifter eller annan personlig information som lagras eller tillhandahålls av sådan tjänst och (c) du bemyndigar Sitecore att använda all information som tillhandahålls av sådana tjänster för att leverera Webbplatsen till dig.

4. Begränsning av din användning. Genom användande av denna webbplats godkänner du att:

a. Inte överföra eller publicera något innehåll som kan innehålla skadlig kod, virus, skadliga program eller annan liknande mjukvara som skadar eller begränsar någon dators eller telekommunikationsutrustnings funktion.
b. Inte använda Sitecore för att föreställa någon juridisk person.
c. Inte använda Sitecore för utskick av skräppost, nätfiskeattacker eller liknande aktivitet.
d. Inte överföra eller publicera något innehåll som bedöms som konfidentiellt och/eller personlig information som tillhör någon juridisk person.
e. Inte använda Sitecore för att sälja eller distribuera olagliga eller förfalskade produkter.
f. Inte använda Sitecore för att samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras medgivande.
g. Inte störa eller avbryta driften av Sitecore.

5. Begränsningar. Du godkänner att inte (a) återskapa eller försöka utnyttja källkoden från eller skapa arbeten baserat på Webbplatsen eller någon del därav, med undantag för när det är uttryckligen tillåtet enligt lokal lag och i sådant fall efter föregående skriftligt meddelande till Webbplatsen, (b) använda Webbplatsen i större omfattning än vad som där anges, (c) underlicensiera, distribuera eller pantsätta Webbplatsen, (d) besöka, använda eller kopiera någon del av Webbplatsen för att direkt eller indirekt utveckla, främja eller stödja någon produkt som konkurrerar med Sitecore, (e) leasa, hyra eller i handelssyfte dela eller på annat sätt använda Webbplatsen för syften att erbjuda tjänster eller erbjuda externa parter värdskap med applikationsservicetjänster, (f) ta bort någon identifiering, patent, handelsnamn, upphovsrätt eller annat meddelande från Webbplatsen, (g) försöka skaffa obehörig åtkomst av Webbplatsen eller relaterade system eller nätverk, (h) använda något av Sitecores eller dess anställas eller licenstagares eller deras respektive produkters eller tjänsters namn, märken eller benämningar utan att det uttryckligen medges häri eller skriftligen av Sitecore;

6. Amerikansk upphovsrättslag (DMCA)

a. Vår filosofi. Sitecore respekterar andras immateriella äganderätt och förutsätter att personer som använder Webbplatsen också gör det. Vår policy är att svara snabbt på invändningar mot missbruk av immateriella rättigheter. Vår rutin för bemötande av påstådda intrång på upphovsrätt överensstämmer med det formulär som föreslås av amerikansk upphovsrättslag (United States Digital Millennium Copyright Act) vars text finns på upphovsrättsmyndighetens webbsida http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Observera att du bär ansvaret för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) om du otillbörligen använder material när du invänder mot eller bemöter en överträdelse av upphovsrätt.
b. Meddelandeprocess. Om du tror att ditt arbete har kopierats och finns tillgängligt på denna Webbplats på ett sätt som utgör överträdelse av upphovsrätt, kan du meddela Sitecore enligt följande process:
i. Identifiera upphovsrättsskyddade arbeten. Identifiera det upphovsrättsskyddade arbetet/arbetena som har kränkts.
ii. Identifiera påstådd överträdelse. Identifiera materialet som påstås inkräkta eller vara föremål för intrång och som ska tas bort eller åtkomsten av ska avaktiveras, och rimligen tillräcklig information för att Sitecore ska kunna lokalisera materialet på Webbplatsen (t.ex. URL).
iii. Kontaktuppgifter. Tillsänd oss din kontaktinformation så som namn, postadress, telefonnummer och om tillgängligt en e-postadress på vilken vi kan kontakta dig.
iv. Krav på uttalande. Inkludera följande uttalanden i kommunikationen till Sitecore: ”Jag anser i god tro att användningen av materialet som beskrivs ovan på det sätt som invändes emot inte är tillåtet enligt upphovsrättsinnehavaren, dess företrädare eller lag. Informationen i meddelandet är riktigt och under ansvar för mened är jag upphovsrättsinnehavare eller utsedd att handla på uppdrag av innehavaren av den exklusiva rättighet som påstås ha kränkts.”
v. Signatur. En fysisk, elektronisk eller digital signatur i en form som rimligen kan accepteras av Sitecore av en person bemyndigad att handla på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts. 
vi. Meddelande. Skriftlig kommunikation sänds till följande kontakt:

2320 Marinship Way, Sausalito, CA 94965 
Telefon: +1 (415) 380 0600 
Fax: +1 (415) 380 0730 
e-post: copyright@sitecore.net

Mottagare: Juridikavdelningen

Elektroniskt signerad kommunikation sänds till dmca@sitecore.net. 

c. DMCA-rutin för svarsmeddelande. Efter mottagande av påstående om intrång kommer Sitecore att ta bort eller avaktivera tillgången till materialet som påstås kränkas eller påstås vara föremål för intrång. Vid samma tillfälle förser Sitecore projektadministratören/projektadministratörerna för det påverkade projektet eller leverantören av det påverkade materialet med en kopia av tillkännagivandet. Administratören för ett påverkat projekt eller leverantören av det påverkade materialet kan lämna ett svarsmeddelande enligt avsnitt 512(g)(2) och (3) i DMCA. Var medveten om att du kan hållas ansvarig för skador om du otillbörligen använder material enligt federal lag i svarsmeddelandet. När vi tar emot ett svarsmeddelande kan vi återinsätta materialet ifråga. För att lämna ett svarsmeddelande till oss måste administratören för en påverkad webbplats eller leverantören av påverkat material tillhandahålla en skriftlig kommunikation (via post, expressbrev eller digitalt signerad e-post) där punkterna nedan tas upp. För att vi snabbare ska kunna behandla ditt svarsmeddelande ber vi dig använda följande format (inklusive avsnittsnumrering): 
i. Identifiera borttaget material. Identifiera det material som Sitecore har tagit bort eller som Sitecore har avaktiverat åtkomsten av och den plats där materialet visades innan det togs bort eller åtkomsten av det avaktiverades.
ii. Kontaktuppgifter. Ange ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och ett yttrande om att du samtycker med det den federala distriktsdomstolens för San Franciscos juridiska område i delstaten Kalifornien (för något juridiskt område där Sitecore finns, om din adress är utanför USA) och att du kommer att acceptera delgivningstjänsten från den person som lämnade det ursprungliga meddelandet om intrång eller en företrädare för sådan person.
iii. Krav på uttalande. Inkludera följande uttalande i kommunikationen till Sitecore: ”Jag bekräftar under ansvar för mened att jag i god tro anser att det borttagna materialet togs bort eller avaktiverades på grund av ett misstag eller felaktig identifiering av som ska tas bort eller avaktiveras.”
iv. Signatur. Signera på papperet eller lägg till en elektronisk eller digital signatur, i en form som rimligen kan accepteras av Sitecore, till kommunikationen.
v. Kontakt. Skriftlig kommunikation sänds till följande adress:

2320 Marinship Way Sausalito, CA 94965 
Telefon: +1 (415) 380 0600 
Fax: +1 (415) 380 0730 
e-post: dmca@sitecore.net

Mottagare: Chefsjurist

Elektroniskt signerad kommunikation sänds till dmca@sitecore.net.

Efter mottagande av ett svarsmeddelande huvudsakligen i enlighet med DMCA kommer Sitecore inom kort att tillhandahålla personen som lämnade det ursprungliga meddelandet om påstått intrång en kopia av svarsmeddelandet och Sitecore kommer i allmänhet att byta ut det borttagna materialet och göra uppehåll i åtkomsten av det, utom om Sitecores utsedda representant först mottar meddelande från den person som lämnade det ursprungliga meddelandet om att sådan person har ansökt om en domstolsorder angående det borttagna materialet.

7. Handelsnamn. Sitecore kan i allmänhet inte värdera tvister om handelsnamn eftersom sådana rättigheter kan vara grundade på registrering eller tillämpning av gällande lag, finnas endast för vissa kategorier av varor eller tjänster och skilja sig mellan olika länder. Sitecore förväntar sig därför att du löser tvister om handelsnamn direkt med projektadministratör(er) snarare än att utnyttja Sitecore som mellanled.

8. Avbrytande. Sitecore kan avbryta åtkomsten av Webbplatsen utan meddelande vid varje tidpunkt, oavsett orsak enligt Sitecores egen bedömning. Du måste se till att din användning sker inom användningsbegränsningarna som föreskrivs av Sitecore för att främja en oavbruten tjänst. Du förstår att Sitecore kan begränsa en aktivitet om du uppnår användningsbegränsningen som hör till sådan aktivitet.

9. Ändring av villkor. Sitecore reserverar rätten att vid varje tidpunkt ändra Användningsvillkoren. Ändringar av Användningsvillkoren träder i kraft omedelbart och skall gälla för din fortsatta åtkomst eller användning av Webbplatsen.

10. GARANTIFRISKRIVNING. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT:

a. DU ANVÄNDER TJÄNSTEN PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN LEVERERAS ”I BEFINTLIG FORM” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. SITECORE FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL OCH MOT INTRÅNG.
b. SITECORE VIDTAR RIMLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA TJÄNSTEN, MEN ÅTAR SIG INTE ANSVAR FÖR NÅGON SKADA, FÖRLUST AV DATA, INFORMATION, EKONOMISK INTÄKT ELLER ANNAN STÖRNING AV VERKSAMHETEN PÅ GRUND AV FÖRDRÖJNINGAR, AVBROTT PÅ WEBBPLATSEN, FELLEVERANS ELLER FÖRLUST AV ÅTKOMST, PROGRAMFEL ELLER ANDRA FEL, OBEHÖRIG ANVÄNDNING SOM BEROR PÅ DELAD ÅTKOMST AV TJÄNSTEN ELLER ANNAT AVBROTT FÖR TJÄNSTEN. DU HAR ANSVAR FÖR ATT FÖRVALTA OCH RESERVKOPIERA DIN DATA OCH INFORMATION SOM KAN FINNAS PÅ TJÄNSTEN. SITECORE GARANTERAR INTE ATT:
i. TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA SPECIFIKA KRAV;
ii. TJÄNSTEN FUNGERAR UTAN AVBROTT, I RÄTT TID ELLER UTAN FEL;
iii. RESULTATEN SOM KAN INHÄMTAS GENOM ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN ÄR RIKTIGA ELLER TILLFÖRLITLIGA;
iv. KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER IN ELLER ANSKAFFAR VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT MÖTA DINA FÖRVÄNTNINGAR; ELLER 
v. VARJE FEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.
c. NEDLADDNING ELLER INHÄMTNING PÅ ANNAT SÄTT AV MEDDELANDEN ELLER INFORMATION GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER EFTER DITT EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK OCH DU ANSVARAR ENSIDIGT FÖR VARJE SKADA PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA PÅ GRUND AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.
d. INGET MEDDELANDE ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM INHÄMTAS FRÅN TJÄNSTEN SKALL INNEBÄRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR, INKLUSIVE VARJE YTTRANDE AV SITECORES ANSTÄLLDA, SAMARBETSPARTER, DIREKTÖRER, CHEFER ELLER REPRESENTANTER.
e. FRISKRIVNINGARNA I DETTA AVSNITT 9 FRÅN NÅGON UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FRÅN SITECORE SKALL INNEFATTA UTAN BEGRÄNSNING SITECORES ÖVERORDNADE, DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH REPRESENTANTER. 

11. ANSVARSBEGRÄNSNING. DU BEKRÄFTAR ATT DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT SITECORE INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL, PÅFÖLJANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADA INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADOR GENOM FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANNAN OGRIPBAR FÖRLUST (ÄVEN OM SITECORE HAR ANVISATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR) PÅ GRUND AV:
a. ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN;
b. KOSTNADEN FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE VAROR OCH TJÄNSTER PÅ GRUND AV NÅGON ANSKAFFAD VARA, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNST ELLER MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER TRANSAKTIONER TILL, VIA ELLER FRÅN WEBBPLATSEN;
c. OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER FÖRVANSKNING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA;
d. UTLÅTANDEN ELLER UTFÖRANDE AV NÅGON EXTERN PART PÅ WEBBPLATSEN; ELLER
e. NÅGON ANNAN SAK RELATERAD TILL WEBBPLATSEN.

12. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
I VISSA JURIDISKA OMRÅDEN TILLÅTS INTE UNDANTAG FRÅN VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGEN AV ELLER UNDANTAGET FRÅN ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR. NÅGRA AV BEGRÄNSNINGARNA OVAN KAN PÅ MOTSVARANDE SÄTT VARA UNDANTAGNA FÖR DIG OCH SKALL ENDAST GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT LAG.

13. Exportkontroll. Amerikansk och internationell lag om exportkontroll gäller för Sitecores mjukvara, tjänster och material på Webbplatsen. Du godkänner att följa alla sådana lagar. 

14. Gällande lag och förhandling. Den engelska versionen av detta avtal skall användas för tolkning och tillämpning av bestämmelserna häri. Om du är bosatt i USA samtycker du oåterkalleligt till den exklusiva domvärjon och den federala domstolens jurisdiktionsort i San Francisco i enlighet med delstatens Kalifornien lag. Om du är bosatt utanför USA samtycker du oåterkalleligt till den exklusiva domvärjon och Köpenhamns distriktdomstols jurisdiktionsort i Danmark i enlighet med dansk lag. Denna bestämmelse gäller utan hänvisning till motsägelse av lagens principer och exkluderar FN:s konvention om avtal för internationell varuhandel och lagen om enhetlig överföring av datorinformation (Uniform Computer Information Transaction Act). Vid varje åtgärd för att verkställa detta Avtal har den vinnande parten rätt till kostnader och advokatarvoden. 

15. Godkännande. Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna härav gällande föremålet för avtalet, och varje skriftligt eller muntligt avtal som hittills träffats mellan parterna härav upphävs. Du har inte rätt att överlåta, överföra eller licensiera detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande. Varje rubrik, figurtext eller avsnittstitel som ingår i detta Avtal är endast införd för att underlätta läsbarheten och definierar eller förklarar inte på något sätt något avsnitt eller bestämmelse häri. Sitecore reserverar rätten efter eget gottfinnande att avbryta en användares användning av Webbplatsen vid varje tidpunkt.


Tillkommande villkor
1. Webbplats och användares innehåll. För följande Webbplatsers syften, inklusive varje webbsida för barn, skall dessa villkor läggas till Användningsvillkoren för sådana webbplatser (”Användningsvillkor”). Du får överföra eller publicera innehåll, förslag, begäran om förbättring, rekommendationer eller andra synpunkter som du har skapat (”Användarinnehåll”). Du äger Användarinnehållet och överlåter härmed till Sitecore en icke-exklusiv, royalty, världsomfattande, överförbar, underlicensierar, oåterkallelig, tidsobegränsad licens för att använda, kopiera (helt eller delvis), ändra, visa i varje nu eller i framtiden känd form, distribuera och göra utarbetning av, inklusive genom att inbegripa i någon produkt eller tjänst som ägs av Sitecore allt Användarinnehåll som du har tillhandahållit i relation till någon produkt eller tjänst som ägs av Sitecore. Du ansvarar ensidigt för Användarinnehåll och konsekvenser av dess överföring eller publicering. Sitecore kan undersöka innehåll som överförs eller publiceras via Sitecore med hjälp av automatiserade program och du samtycker härmed till sådan undersökning utförd av Sitecore. Sitecore reserverar rätten att ta bort eller blockera åtkomsten av innehåll som inkräktar på dessa Användarvillkor, är olagligt eller på annat sätt anstötligt enligt Sitecores egen bedömning. Sitecore skall ha rätt att enligt egen ensidig bedömning avvisa publicering eller ta bort från sina system Användarinnehåll som du har publicerat. Sitecore har rätt att infoga reklam i eller hänvisa till Användarinnehåll utan ditt tillstånd.

2. Ytterligare användningsbegränsningar. Genom användande av denna webbplats godkänner du att: 
a. Inte överföra eller publicera något innehåll som inkräktar på något patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan tredje parts äganderätt.
b. Inte överföra eller publicera något innehåll som är pornografiskt och/eller oanständigt, olagligt, hatiskt, som främjar rasism, diskriminering, hat grundat på etniskt ursprung eller farliga eller olagliga aktiviteter.
c. Du får inte överföra eller publicera något material som smädar, missbrukar, trakasserar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker andras eller Sitecores, inklusive dess direktörer, chefer, anställda, uppdragstagare eller representanter, integritet eller lagliga rättigheter.
d. Du får inte överföra eller publicera något innehåll som strider mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag.
e. Du får inte utföra aktiviteter där något av Sitecores varumärken, handelsnamn, produkter eller tjänster kränks.

3. Partrelationer. Du bekräftar och godkänner att denna Webbplats och din åtkomst eller användning av den, inklusive inläggning av Användarinnehåll, inte skall tolkas skapa något relationsförhållande mellan anställda, verksamhet, samarbetsföretag eller partnerrelation och att du är en oberoende extern leverantör till Sitecore. 

4. Webbplatsmaterial. Webbplatsen ger dig åtkomst till innehåll inklusive utan begränsning bloggforum, rådgivning, ämneslistor, referensmaterial och regler (”Webbplatsmaterial”). Sitecore beviljar dig en begränsad, tidsbegränsad, icke överförbar, icke överlåtbar och icke underlicensierbar licens till åtkomst och användning av Webbplatsmaterial enligt tillämpliga lagar och dessa Användningsvillkor. Sitecores Material och alla globala rättigheter, namn och intresse i och av varje immateriell äganderätt i samband med Sitecores Material skall endast och exklusivt tillhöra Sitecore eller respektive ägare av sådana immateriella rättigheter. 

 

Riktlinjer för användning av varumärken

 Vårt officiella företagsnamn är ”Sitecore Corporation A/S”, ett danskt företag med lokala helägda dotterbolag världen runt där vi bedriver verksamhet. Vi benämns oftast ”Sitecore” då det är både vårt företags namn och vårt varumärke för varor och tjänster. Sitecore har skaffat värdefulla rättigheter genom passande och konsekvent användning av sina varumärken. Efterlevnaden av dessa Riktlinjer bidrar till att upprätthålla våra märkens integritet och bevara deras värde.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett ord, namn en symbol, anordning, utformning eller fras som antas och används av Sitecore som ger deras varor och tjänster en identitet och skiljer dem från andras varor och tjänster. Varumärken, alternativt märken, är vanligen markerade med symbolen ™ eller ® (symbolen ™ utmärker ett oregistrerat varumärke och symbolen ® utmärker ett registrerat varumärke). Sitecore äger många olika varumärken varav några anges nedan. Alla rättigheter till Sitecores varumärken reserveras.

Sitecore® och Own the Experience® är registrerade varumärken i USA och andra länder. 

GÖR:

Följ den aktuella versionen av bifogad profilbeskrivning (Stele Guide) för saker som konsekvent användning av vår företagssymbol (inklusive med hänsyn till placering, storlek och fritt utrymme) och respektera vårt färgschema, typsnitt att föredra, bildstil och andra designelement.

Se till att du skiljer Sitecores varumärken från omgivande text eller bakgrund så att de märks väl.

Identifiera Sitecore som ägare av varumärket i allt material där Sitecores varumärke visas.

Använd alltid fullständig och riktig stavning och stor bokstav för Sitecores varumärken. Det betyder att du inte får ändra våra varumärken genom förkortningar (t.ex. ”SC”), inlemma dem i akronymer, kombinera eller avstava dem med andra ord (t.ex. ”Sitecore-mjukvara”), symboler eller siffror. ändra deras stavning, ordföljd eller typsnitt eller använda fel skiftläge (t.ex. ”sitecore”).

Använd varumärket som ett adjektiv, inte som substantiv eller verb och aldrig i plural eller possessiv form. Lämplig användning av sloganmärket inkluderar följande exempel: ”Sitecore är ett Own the Experience®-märke som leder en revolution av kundernas upplevelser.”

Uppge Sitecore i prov på din marknadskommunikation som innehåller något Sitecore-varumärke

GÖR INTE:

Använd inte Sitecore-varumärken utan att först ha tillstånd.

Ta inte bort, förvanska eller ändra Sitecore-varumärken, exempelvis som att lägga till andra ord till Sitecore-varumärken för att skapa nya ord.

Använd inte Sitecores varumärken eller ett förvillande liknande märke på ett sätt som felaktigt skapar en relation eller samband med, sponsorskap av eller stöd från Sitecore Corporation A/S eller som rimligen kan tolkas som att information kommer från eller representerar synpunkter eller åsikter från Sitecore eller dess anställda.

Länka inte ett arbete som skapats av Sitecore som ditt eget. Visa tydligt att slutanvändaren lämnar din webbplats och går in på en webbplats från Sitecore.

Använd inte Sitecores varumärken på ett sätt som enligt Sitecores synsätt är missvisande, oärligt, nedsättande, kränkande, förolämpande, nedvärderande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt för Sitecore.

Använd inte, registrera eller försök registrera (i ett nytt juridiskt område) något märke eller namn som inbegriper något av Sitecores varumärken eller som är förvillande likt till ett varumärke från Sitecore. Detta innefattar företagsnamn, namn på produkter eller tjänster, varumärken, företagssymboler, slogan och namn på sociala medier eller knappar. Exempel på förvillande liknande varumärken inkluderar felstavningar, fonetiska likheter eller översättningar av Sitecores varumärken eller varumärken som rimmar på eller låter som något av Sitecores varumärken.

Kopiera eller imitera inte Sitecores image eller ”utseende och känsla” på Sitecores webbsidor, användargränssnitt, produktförpackningar eller annat säljmaterial. Detta gäller för saker som våra teckensnitt, färgschema, grafik och andra designelement som förknippas med Sitecore. Som exempel bör ditt företags webbsida inte innefatta designelement från eller se liknande ut som en någon av Sitecores webbsidor.

Placera inga ”ramar” på någon av Sitecores webbsidor, webbplatser eller innehåll. Med ramar avses en typ av länkning som tillåter användaren att visa en länkad webbsida med en ”ram” på den ursprungliga webbplatsen.

Bjud inte på något av Sitecores varumärken eller någon variant eller utökning av dem som ett sökord på någon webbaserad sökmotor.

Sitecore reserverar rätten att vid varje tidpunkt ändra dessa Riktlinjer. Sitecore reserverar också rätten att avbryta tillståndet för eller på annat sätt hindra din användning av Sitecores varumärke om sådan användning inte sker enligt dessa Riktlinjer eller andra villkor som vi utfärdar från tid till annan. Sitecore har inget ansvar i förhållande till någon förlust eller skada som orsakas av ändringar av dessa Riktlinjer.

Om du känner till att någon person använder våra varumärken i strid mot dessa Riktlinjer ber vi dig kontakta oss på e-postadressen legal@sitecore.net och informerar oss om sådan användning.

Profilbeskrivning

Sitecore förbehåller sig exklusiv rätt till all användning av Sitecores varumärken, med undantag för när skriftligt tillstånd har givits för ett prov eller specifikt syfte. Sitecore samverkar ofta med många andra märken i utgivning av pressmeddelanden, fallstudier och andra former av marknadsföring.

All användning av Sitecores symbol måste kombineras med följande meddelande:

Varumärket Sitecore® är registrerat i USA 

ELLER

Varumärkena Sitecore® och Own the Experience® är registrerade i USA 

Använd Sitecores symbol utan slogan när storleken är mindre än 38 mm eller 1,5 tum:

 s

 

Använd Sitecores symbol med slogan när storleken är större än 38 mm eller 1,5 tum.

s

 

Undvik följande felaktiga användning:

s

 

Använd tomt mellanrum av lämplig bredd mellan symbolen och allt annat material eller sidans kanter:

 s

Använd följande färgkonfigurationer för allt material med Sitecores märke:

s

 

Anmäl dig till en demo idag

Ta en närmare titt på Sitecore Experience Platform
+46 8 52031400

Om dig