Skip to content

Genom att använda eller navigera vidare på den här webbplatsen godkänner du Sitecores användning av cookies. Klicka här för att läsa vår policy om cookies.

SITECORE TRUST CENTER

Sitecore Recruitment Privacy Policy

SITECORES INTEGRITETSPOLICY FÖR REKRYTERING

Senast uppdaterad: 22 maj 2018

På Sitecore är vi medvetna om värdet av information och vikten av att skydda den. Därför vill vi vara öppna när det gäller de uppgifter vi samlar in som en del av Sitecores processer för jobbansökningar och rekrytering, och hur vi behandlar, lagrar och delar de uppgifterna.

Den här integritetspolicyn för rekrytering (”policyn”) förklarar:

 • Vilken typ av uppgifter vi samlar in (både online och offline) under vår ansöknings- och rekryteringsprocess
 • Varifrån vi samlar in uppgifterna
 • Hur vi använder och delar uppgifterna
 • Vilka som kan få åtkomst till dina uppgifter
 • Gränsöverskridande överföring av uppgifter
 • Hur vi håller dina uppgifter säkra
 • Dina integritetsrättigheter
 • Hur du kontaktar oss, och
 • Uppdateringar av den här policyn

I den här policyn avser orden ”vår,” ”oss,” ”vi” och ”Sitecore” Sitecore Holding II A/S, ett danskt aktiebolag (organisationsnummer 37624071) och våra anslutna enheter i hela världen.

I den här policyn är ”personuppgifter” all information från vilken du kan bli identifierad, direkt eller indirekt.

VILKEN TYP AV UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Sitecore samlar in information, inklusive personuppgifter, om dig under vår ansöknings- och rekryteringsprocess, och Sitecore betraktas som personuppgiftsansvarig när det gäller skyddet av dessa personuppgifter, inklusive:

 • Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter.
 • Ditt CV eller din meritförteckning, dina färdigheter, din erfarenhet, utbildning, din nuvarande och/eller tidigare anställning, dina utbildningsdetaljer, kvalifikationer och betyg.
 • Detaljer om vilken typ av anställning du söker eller kan komma att söka, löneanspråk och andra villkor som rör kompensationspaket och förmåner.
 • Arbetstillstånd eller kvalifikation för att arbeta i den region där du sökt arbete.
 • Villighet att flytta eller andra jobbpreferenser.
 • Detaljer om hur du fick reda på det lediga jobbet, och
 • Referensinformation och/eller information som kommit fram genom bakgrundskontroller (i tillämpliga fall), inklusive information tillhandahållen av tredje parter.

Den information du lämnar till Sitecore under vår ansöknings- och rekryteringsprocess är frivillig, och du kan välja hur mycket du vill uppge. Tänk emellertid på att vissa av frågorna och fälten i sökandeprofilen i vårt onlineverktyg för rekrytering är obligatoriska, till exempel ditt namn och din kontaktinformation. Om du bestämmer dig för att inte tillhandahålla den informationen kan det påverka vår möjlighet att överväga dig för anställning.

Sitecore kräver inte eller ber om känsliga personuppgifter som kön, längd, vikt, religion, biometriska eller genetiska uppgifter, filosofiska eller politiska övertygelser eller ekonomisk information som en del av vår rekrytering eller vårt urval bland sökande. Om du har ett handikapp och vill att Sitecore ska överväga speciella villkor med avseende på det, kan du lämna den informationen under rekryteringsprocessen.  Tänk på att i vissa länder ber vi om information som ras eller etnicitet i syfte att övervaka rätten till lika möjligheter som kan krävas i lokal lagstiftning; emellertid kräver vi inte att sökande ska uppge ras- eller etnicitetsinformation, och om du lämnar denna information kommer den inte att vara synlig i anställnings- eller urvalsprocessen.

I den utsträckning de uppgifter du väljer att lämna kan innehålla känsliga personuppgifter, till exempel ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter eller övertygelser, religiösa övertygelser, fysisk eller psykisk hälsa, sexuell läggning, brottsbelastning, medlemskap i fackförening eller företagsnämnd, jobbutvärderingar eller utbildningsbevis, godkänner du uttryckligen att Sitecore kan behandla dessa känsliga personuppgifter i enlighet med den här policyn.

VARIFRÅN VI SAMLAR IN UPPGIFTERNA

Sitecore samlar in information om dig (inklusive personuppgifter) från följande källor:

 • Från dig. När du skickar in en ansökan och under ansöknings-, intervju- och urvalsprocessen.
 • Referenser. Vi kan samla in uppgifter om dig som en del av en referenskontroll före anställning. Arbetssökande är ansvariga för att inhämta eventuella meddelanden eller medgivanden för Sitecore att samla in uppgifter från referenser i enlighet med den här policyn.
 • Från andra tredje parter. Detta omfattar tjänsteleverantörer som används för att göra kredit- eller bakgrundskontroller (i den utsträckning de är relevanta och tillåtna enligt gällande lokal lagstiftning) och rekryteringsföretag, och
 • Från Sitecores webbplats. När du söker ett jobb på Sitecores webbplatser bör du vara medveten om att våra webbplatser använder onlinespårningsverktyg som cookies. För mer information, läs Sitecores cookiepolicy.

HUR VI ANVÄNDER OCH DELAR UPPGIFTERNA

Sitecore kommer att samla in, använda, lagra och på annat sätt behandla dina uppgifter (inklusive personuppgifter) på grund av ett berättigat intresse med avseende på jobbansökningar till Sitecore, rekryterings- och resursaktiviteter, som omfattar:

 • Kommunikation. Vi kan kontakta dig för att informera dig om lediga platser, diskutera aktuella och potentiella positioner och informera dig om din ansökan.
 • Administration av rekryterings- och resursaktiviteter. I detta ingår att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och intressen med avseende på Sitecores karriärmöjligheter, att planera och genomföra intervjuer och bedömningar eller andra aktiviteter som rör organisationsplanering, att hjälpa dig att få ett visum eller arbetstillstånd, i den utsträckning sådana kan behövas.
 • Verifiering av dina uppgifter. Vi kan använda dina uppgifter för att verifiera din identitet eller genomföra bakgrunds- eller referenskontroller före anställning (i den utsträckning dessa medges av lokal arbets- och dataskyddslagstiftning).
 • Utveckling av tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för att utveckla och förbättra våra rekryteringsprocesser, webbplatser och andra relaterade tjänster. Där så är möjligt använder vi aggregerad anonym information i samband med utvecklingsaktiviteter.
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter. Vi kan inhämta och dela personuppgifter när det krävs enligt lag (inklusive lagar utanför ditt hemland), rättslig process, för att svara inför offentliga eller statliga myndigheter eller när det gäller nationell säkerhet och/eller brottsbekämpning.
 • Annan liknande användning som gäller jobbansökningar och rekrytering.

Om du erbjuds och accepterar anställning hos Sitecore blir den information som samlades in om dig under ansöknings- och rekryteringsprocessen en del av din personalakt.

VILKA SOM KAN FÅ ÅTKOMST TILL DINA UPPGIFTER

Sitecore kan dela dina personuppgifter med företag i Sitecore-gruppen och med våra tjänsteleverantörer eller andra tredje parter som kan krävas för ändamål som rekrytering, kontroller före anställning, företagsstyrning, förvärv och rättsliga eller reglerande krav.

När vi delar dina personuppgifter inom Sitecore eller med auktoriserade tredje parter säkerställer vi att det finns ett genuint behov av att överföra dina personuppgifter och delar endast sådan information som är nödvändig för just det specifika ändamålet. Auktoriserade tredje parter omfattar till exempel rekryteringsföretag, revisorer, professionella rådgivare, externt juridiskt biträde, kreditupplysningsföretag och leverantörer av rekryteringssystem. Sitecore kräver enligt kontrakt att dess tjänsteleverantörer och andra tredje parter som hanterar personuppgifter är bundna av sekretess. Vi begränsar serviceleverantörer genom kontrakt och kräver att de behandlar dina personuppgifter endast i samband med det specifika ändamålet som de delades för. Vi kräver också att de agerar i enlighet med den här policyn och att de använder och upprätthåller rimliga administrativa, fysiska och tekniska kontroller utformade för att skydda dina personuppgifters sekretess och säkerhet.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Sitecore har ingått i och fullgjort ett avtal för internationell överföring av personuppgifter mellan företagen i Sitecore-gruppen (”Intra-Company Agreement”) som styr behandlingen av dina personuppgifter i Sitecore-enheter. Detta Intra-Company Agreement omfattar även kraven i EU-kommissionens modellklausuler för överföring av dina personuppgifter.

Sitecore är ett globalt företag med affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som korsar nationsgränser. Detta innebär att dina personuppgifter kan överföras internt till Sitecore-partner och externt till tredje parter (inklusive partners och tjänsteleverantörer) över internationella gränser för ändamål som beskrivs i den här policyn. Sitecore överför endast uppgifter i enlighet med rättsligt godkända överföringsmekanismer som är lämpliga enligt gällande dataskyddslagar, inklusive EU-kommissionens modellklausuler och Privacy Shield.

Sitecore har valt Jobvite som administrationssystem för vår globala onlinerekrytering. Jobvite och dess servrar finns i USA. För mer information om Jobvite och dess integritetsrutiner, gå till: www.jobvite.com/privacy-policy.

HUR VI HÅLLER DINA UPPGIFTER SÄKRA

På Sitecore är vi medvetna om vikten av information och behovet av att hålla personuppgifter säkra. Vi har infört och använder tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, delande, missbruk, ändringar, oavsiktlig förlust eller förstörelse.

Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsrutiner för att upprätthålla alla uppgifters sekretess, integritet, tillgänglighet och smidighet, både online och offline. Dessa säkerhetsrutiner och -åtgärder varierar utifrån hur känslig informationen vi samlar in, behandlar och lagrar är, samt det aktuella teknologiska läget men omfattar brandväggar, datakryptering, fysiska åtkomstkontroller och auktoriseringskontroller för åtkomst till information. Sitecore har infört en åtgärdsplan för incidenter, med ett företagsprotokoll som vi följer i händelse av eventuella dataintrång. Vi vidtar åtgärder för att regelbundet kontrollera att våra system inte har svagheter och för att säkerställa att vi endast delar information med dem som behöver känna till den.

Emellertid är ingen webbplats eller internetöverföring helt säker. Samtidigt som vi strävar efter skydda dina uppgifter kan vi inte garantera att obehörig åtkomst, hackning, dataförlust eller ett dataintrång aldrig kommer att inträffa, och vi kan inte garantera säkerheten för någon information du lämnar till oss.

Vi kräver att våra tredjepartsleverantörer och partners samtycker till att hålla den information vi delar med dem konfidentiell och att endast använda informationen för att uppfylla sina förpliktelser i de avtal vi har med dem. Sitecore har infört interna policyer för att säkerställa att sådana parter är kontraktsbundna att upprätthålla sekretess- och säkerhetsskydd som minst uppfyller våra egna policyer och rutiner.

Sitecore behåller dina personuppgifter i tre år för att överväga dig för andra arbetstillfällen. I slutet av den perioden, eller tidigare om du utnyttjar dina integritetsrättigheter, raderas dina personuppgifter och förstörs på ett säkert sätt. Närhelst det behövs och i den utsträckning det tillåts eller krävs enligt lag kommer Sitecore att radera och/eller anonymisera personuppgifter som inte längre behövs. I enlighet med detta bör du behålla din egen kopia av den information du lämnar till oss.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Du kan få åtkomst till de personuppgifter du har skickat in via Jobvite genom att gå in på ditt Jobvite-konto. Du kan radera din Jobvite-profil genom att kontakta Jobvite. Du kan kontakta recruiting@sitecore.com för att skicka in andra krav på att korrigera, ändra eller radera felaktig information i en jobbansökan.

Beroende på var du befinner dig kan du ha andra rättigheter.

Europa

Europeiska integritetslagar kan ge dig följande ytterligare rättigheter, inklusive rätt till åtkomst, rätt till korrigering, rätt till radering, rätt att begränsa behandling, rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot Sitecores behandling av dina personuppgifter på tvingande rättsliga grunder. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på privacy@sitecore.com, så granskar vi din begäran i enlighet med gällande lagstiftning.

Du är ansvarig för den information du lämnar eller gör tillgänglig till Sitecore, och du måste garantera att den är ärlig, sanningsenlig, korrekt och inte på något sätt vilseledande. Du måste garantera att den tillhandahållna informationen inte innehåller material som är obscent, nedsättande eller kränker några tredje parters rättigheter, inte innehåller skadlig kod, och inte på annat sätt är rättsligt åtalbar.

Observera att Sitecore, i händelse av att du återkallar ditt samtycke eller motsätter dig vissa behandlingsaktiviteter eller raderar din profil helt, kanske inte har möjlighet att fortsätta rekryteringsprocessen med dig.

KONTAKTA OSS

Vi har rekryteringsteam i USA, Danmark, Storbritannien, Ukraina, Singapore och Malaysia. Om du har frågor om en jobbansökan, vänd dig gärna till recruiting@sitecore.com.

Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med den här policyn eller dina specificerade önskemål, eller om du har ytterligare frågor som rör den här policyn eller Sitecores integritetspolicy eller Privacy Shield-certifiering, ber vi dig att kontakta vårt integritetsteam på adressen nedan eller att skicka e-post till: privacy@sitecore.com

Skriftliga frågor kan skickas till vår Chief Legal Officer på adressen:

Chief Legal Officer
Sitecore
101 California Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94111
Telefon: +1 415 380 0600
Fax: +1 415 380 0730

Om du anser att du inte fått ett tillfredsställande svar på din fråga eller ditt klagomål inom en lämplig tidsrymd, kontakta EUs dataskyddsmyndigheter (DPA).

UPPDATERINGAR AV DEN HÄR POLICYN

Vi kan närsomhelst ändra den här policyn för att anpassa den till ny teknologi, branschpraxis, regelkrav eller för att avspegla förändringar i hur vi behandlar information. Eventuella ändringar i den här policyn träder i kraft när vi publicerar den reviderade policyn på webbplatsen. Avdelningen ”Senast uppdaterad” högst upp i den här policyn anger när den senast reviderades, och fungerar som meddelande om uppdateringen.

Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Godkänd av: Sitecore General Counsel